Europski fond za ribarstvo 2007.-2013. (EFR)

Republika Hrvatska danom pristupanja u punopravno članstvo u Europskoj uniji u okviru Europskog fonda za ribarstvo (programsko razdoblje 2007.-2013.) ima na raspolaganju 8,7 milijuna eura. Ovaj iznos predstavlja doprinos EU dok je Republika Hrvatska uz taj iznos predvidjela udio od 2,9 milijuna eura, što ukupno iznosi 11,6 milijuna eura za provedbu mjera utvrđenih Operativnim programom za ribarstvo.
Kako bi mogla koristiti raspoloživa sredstva iz ovoga fonda EU, Republika Hrvatska izradila je dva dokumenta: Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva i Operativni program za ribarstvo.

Što je EFR?

Europski fond za ribarstvo - EFR (eng. European Fisheries Fund) predstavlja financijski instrument Europske unije namijenjen sektoru ribarstva za sedmogodišnje programsko razdoblje od 2007.-2013. godinu. Glavni cilj EFR je poboljšati konkurentnost sektora te doprinijeti stvaranju ekološki, ekonomski i socijalno održivog ribarstva. Ukupni proračun na razini Europske unije u sklopu EFR za navedeno sedmogodišnje razdoblje, iznosi 3,8 milijardi eura (ili 4,3 milijarde eura u tekućim cijenama). Financiranje iz EFR-a je dostupno za sve segmente ribarstva: ribolov na moru i slatkim vodama, akvakulturu te preradu i marketing proizvoda ribarstva, a posebna pažnja posvećena je ribarskim zajednicama.
 EFR je osmišljen kao jednostavniji instrument za upravljanje i provedbu u usporedbi sa svojim prethodnikom, Financijskim instrumentom za usmjeravanje u ribarstvu (eng. Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG). Uz veću fleksibilnost, EFR sadrži i nekoliko inovacija. Među ostalim, novosti koje je donio EFR je pomoć i usmjeravanje ribara ka selektivnijim metodama ribolova, veći naglasak na održivi ribolov i na mjere od zajedničkog interesa, uključujući i pilot projekte, financiranje lokalnih razvojnih strategija i potporu za vodno-okolišne mjere. Kao i FIFG, EFR ne predviđa financiranje izgradnje novih plovila ili povećanje njihove nosivosti. Kao i kod drugih strukturnih fondova EU, sredstva iz ovog fonda se ne mogu koristiti samostalno već kao dodatak, tj. sufinanciranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih izdataka.
 Nadalje, novost je i činjenica da je financiranje iz EFR-a izrazito usmjereno prema područjima konvergencije, odnosno onim područjima čije je ekonomsko stanje ispod prosjeka EU.Prioritetne osi i mjere

EFR je usmjeren prema pet područja prioriteta definiranih prioritetnim osima. Mnoge od aktivnosti koje se provode u sklopu EFR-a nastavljaju praksu iz FIFG-a, ali neke od njih su nove. Republika Hrvatska u ovom programskom razdoblju, u okviru Operativnog programa za ribarstvo RH za programsko razdoblje 2007.-2013., ima namjeru provesti četiri mjere iz ukupno tri prioritetne osi uključujući tehničku pomoć, kao što je opisano u nastavku.
 
Prilagodba ribarske flote (prioritetna os 1). Ako država članica odluči smanjiti ribolovne mogućnosti, potpora može biti dodijeljena za plovila koja trajno ili privremeno obustavljaju svoje aktivnosti. Potpora se također može dodijeliti i za niz drugih aktivnosti: unaprjeđenje sigurnosti i uvjeta rada na plovilu, za selektivnost opreme, mali obalni ribolov te socio-ekonomske mjere, uključujući i prijevremeno umirovljenje te prekvalifikacije. Također, plovila u određenim segmentima flote mogu dobiti potporu za zamjenu pogonskih strojeva no samo u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, a ne za povećanje snage.
Republika Hrvatska u okviru ovog prioriteta namjerava provoditi mjere trajne i privremene obustave ribolovnih aktivnosti.
 
Akvakultura, prerada i marketing, ribolov na slatkim vodama (prioritetna os 2). Potpora je dostupna za diversifikaciju proizvodnje uvođenjem novih vrsta i vrsta s dobrom tržišnom perspektivom, za okolišno-prijateljsku akvakulturu, mjere zaštite zdravlja ljudi te zdravlja i dobrobiti životinja, preradu i marketing proizvoda ribarstva i akvakulture, te za cjeloživotno učenje. Posebne odredbe postoje i za ribolov na slatkim vodama, što odražava njegovu važnost u Srednjoj i Istočnoj Europi.
 S obzirom da su prerada i marketing proizvoda djelomično pokriveni drugim izvorom financiranja (IPARD program), Republika Hrvatska u okviru ove prioritetne osi namjerava provoditi mjeru proizvodnih investicija u akvakulturi.
 
Mjere od zajedničkog interesa (prioritetna os 3). Ove mjere u pravilu imaju sa šire područje primjene od mjera koje inače poduzimaju privatna poduzeća te njihova ukupna važnost nadilazi komercijalne interese pojedinih poduzeća. Mogu uključivati aktivnosti usmjerene ka zaštiti i razvoju vodene faune i flore, luka, skloništa i iskrcajnih mjesta, razvoju novih marketinških i promotivnih kampanja te pilot projekte i druga kolektivna djelovanja.
 Zbog kratkog trajanja provedbe, Republika Hrvatska ovu prioritetnu os neće provoditi u sklopu sadašnjeg Operativnog programa. Razlog tome je nedostatak vremena potrebnog za aktivaciju navedenih mjera te integraciju aktera na koje bi se one odnosile.
 
Održivi razvoj ribolovnih područja (prioritetna os 4). Financiranje u okviru ovog prioriteta temelji se na lokalnim razvojnim strategijama, odražavajući bottom-up pristup (odozdo prema gore; od lokalne zajednice prema Državi), s ciljem potpore lokalnim zajednicama u smanjenju njihove ekonomske ovisnosti o ulovu ribe. Priobalne zajednice, kao i one u blizini jezera i ribnjaka sa značajnom razinom zaposlenosti u sektoru ribarstva, ostvaruju pravo na potporu EU za jačanje svoje opće konkurentnosti, postizanje dodane vrijednost proizvoda ribarstva, razvoj turističke infrastrukture i usluga, zaštitu okoliša te za poticanje međuregionalne i transnacionalne suradnje.
 Obzirom da provedba mjera unutar ove prioritetne osi zahtijeva sveobuhvatan i sustavan pristup koji nadilazi ograničenja u smislu raspoloživosti vremena i resursa u okviru aktualnog programskog razdoblja, Republika Hrvatska ih neće provoditi u sklopu sadašnjeg Operativnog programa.
 
Tehnička pomoć (prioritetna os 5). Ova kategorija obuhvaća aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa, kao što su primjerice izrada studija i izvješća te informacijske i druge aktivnosti vezane uz provedbu.
 Među ostalim, u okviru ove mjere je predviđeno korištenje sredstava za pripremne aktivnosti vezane za sljedeće programsko razdoblje 2014.- 2020.

EU propisi

• Uredba Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. o Europskom fondu za ribarstvo
• Uredba Komisije (EZ) br. 498/2007 od 26. ožujka 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo
• Smjernice o zajedničkoj metodologiji procjene sustava upravljanja i kontrole u Državama članicama (programski period 2007. do 2013.)

Nacionalni propisi

• Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 81/13)
• Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 i 49/05)

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map