Izravna potpora

Zajednička poljoprivredna politika Europske unije  

Ulaskom u EU Hrvatska je preuzela Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije (ZPP EU) koja je zamijenila  dotadašnji nacionalni sustav potpora u poljoprivredi u Hrvatskoj. ZPP EU odgovor je na potrebu stvaranja primjerenog dohotka za 12 milijuna poljoprivrednika u Europskoj uniji te osiguravanja stabilne opskrbe, raznolike i zdravstveno ispravne hrane za 500 milijuna građana Europske unije. ZPP EU temelji se na 2 stupa – I. stup sadrži mjere tržine politike i izravne potpore poljoprivrednicima, a financira se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF), a II. stup namijenjen je projektima za ruralni razvoj koje financira Europski fond za ruralni razvoj (EAFRD). Novac iz ova dva fonda zauzima 40% ukupnog godišnjeg proračuna EU.

Hrvatska je, dakle, od 1. srpnja 2013. godine preuzela zakonodavstvo EU u svim područjima poljoprivredne politike od proizvodnih standarda, potpore proizvodnji, mjera za regulaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda pa do mjera potpora ruralnom razvoju. Kao i u svim zemljama članicama EU, provedbu fondova operativno provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)  koja je po točno određenim kriterijima uspostavila Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.    Izravna potpora je potpora koja se svake godine dodjeljuje poljoprivrednicima za biljnu i/ili stočarsku proizvodnju, kao potpora njihovom dohotku, a poljoprivrednici se za nju prijavljuju jednom godišnje.  Da bi ostvarili izravnu potporu poljoprivrednici moraju obavljati poljoprivrednu djelatnost i biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Poljoprivredno zemljište koje poljoprivrednici obrađuju mora biti upisano u ARKOD sustav, a sva stoka evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ). Poljoprivrednici pri obavljanju poljoprivredne djelatnosti na svojem gospodarstvu moraju poštivati niz obveznih zahtjeva i uvjeta u propisanih Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti. To su dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti te standardi upravljanja kojih se poljoprivrednici trebaju pridržavati na svim poljoprivrednim površinama koje koriste.  

Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore su: 
-Upis poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
-Upis zemljišta u ARKOD sustav za sve vrste potpora po poljoprivrednoj površini;
-Stoka za koju se podnosi zahtjev za izravna plaćanja u stočarstvu i za potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike te propisno označena;
-Obavljanje poljoprivredne djelatnosti što podrazumijeva proizvodnju, žetvu i berbu poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj domaćih životinja u svrhu poljoprivredne proizvodnje ili održavanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom i  okolišnom stanju;
-Ispunjavanje minimalno poticanih količina;
-Održavanje poljoprivredne površine za koju se podnosi zahtjev za potporu u uvjetima višestruke sukladnosti (o tome poljoprivrednike informira Savjetodavna služba)
-Pravodobno podnošenje godišnjeg zahtjeva za potporu i potrebne popratne dokumentacije (elektronički popunjen putem AGRONET-a, a „papirnato“ ispisan, potpisan i podnesen zahtjev  regionalnom uredu Agencije), od 1.ožujka do 15. svibnja.   

Svi detalji o načinu ostvarivanja izravne potpore za pojedinu godinu (Pravilnik, Priručnik za poljoprivredna gospodarstva i sl.) i popisi korisnika koji su ostvarili izravnu potporu nalaze se u podizbornicima.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map