Korištenje sredstava iz EU fondova _sprečavanje i prijavljivanje nepravilnosti i prijevara

Sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije za razdoblje 2014.- 2016. i Akcijski plan za njenu provedbu, koju je donijela Vlada RH 23. siječnja 2014. godine, jedan od postavljenih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme sprečavanja i prijavljivanja nepravilnosti i prijevara. Za postizanje ovog cilja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), koja radi sa sredstvima EU (IPARD program, Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)),  osigurala je posebnu e-mail adresu za prijavljivanje nepravilnosti i prijevara, a prijava nepravilnosti ili prijevare može se učiniti i slanjem iste na poštansku adrese APPRRR-a.
 
Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi  IPARD programa, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), odnosno nepravilnost ili prijevara u korištenju EU sredstava iz ovih fondova, može se, dakle, prijaviti na e-mail: nepravilnosti.eu@apprrr.hr
 
ili na poštansku adresu:  
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

ili neposrednim kontaktom s osobom imenovanom za pitanja nepravilnosti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:
- gđa. Željka Cimerman APPRRR, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb IV kat,  soba 1 tel:  (01) 600 2771  ili fax: (01) 600 2851
- gđa. Dubravka Međimurec, zamjena osobe za nepravilnosti APPRRR, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb VI kat,  soba 6 tel:  (01) 600 2740  ili fax: (01) 600 2851 

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na e-mail adresu Službe  za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske (AFCOS- Anti Fraud Co-Ordinating Structures): nepravilnosti.eu@mfin.hr
 
ili  Europski ured za borbu protiv prijevara  (OLAF- European Anti-Fraud Office): http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm
slanjem direktno na OLAF.

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara, te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti.  

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map