Obavijest proračunskim korisnicima koji podnose Zahtjev za potporu na natječajima za operaciju 4.1.1. i 4.1.2.

Obavještavamo proračunske korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječajima za operacije 4.1.1. i 4.1.2. da s obzirom da nisu predviđeni u padajućim izbornicima u AGRONET-u po pitanju financijske dokumentacije, a jesu prihvatljivi korisnici, da u AGRONET-u u poglavlju „TIP POREZNOG OBVEZNIKA, OCJENA POVIJESNIH POKAZATELJA POSLOVANJA KORISNIKA I POREZNI STATUS„ (za operaciju 4.1.1), odnosno „TIP POREZNOG OBVEZNIKA“ (za operaciju 4.1.2) odaberu  opciju „OSTALO“ , točka „Proizvođačke organizacije koje su osnovane kao udruge“ i umjesto Financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za prethodnu financijsku godinu učitaju Financijske izvještaje proračunskih korisnika za 2016. godinu, odnosno:

 • Bilancu
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji      
 • Izvještaj o obvezama      
 • Bilješke    

Što se tiče izračuna bodova po kriteriju ekonomičnosti ukupnog poslovanja za natječaje iz operacije 4.1.1., proračunski korisnici za izračun trebaju koristiti slijedeću formulu: EBITDA marža= (ukupni prihodi – ukupni rashodi + otpis/ispravak vrijednosti dugotrajne imovine)/ prihodi *100  

U izračun varijable „otpis/ispravak vrijednosti dugotrajne imovine“ ulazi zbroj ispravaka vrijednosti iz bilance (izračun=vrijednost na 31.12.2016. – vrijednost na 1.1.2016. za svaku pojedinu stavku) i to za:

 • građevinske objekte
 • postrojenja i opremu
 • prijevozna sredstva
 • knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 • višegodišnjih nasada i osnovnog stada          
 • nematerijalne proizvedene imovine
 • neproizvedene dugotrajne imovine

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map