PHARE

PHARE 2005 Projekt tehničke pomoći  “Izgradnja administrativnih kapaciteta i pomoć u provedbi SAPARD/IPA-RD programa”
Vrijednost projekta: EUR 3.822.200,00
Glavni rezultat: Ojačani kapaciteti programskog upravljačkog tijela za SAPARD i IPA-RD programe i omogućeno provođenje zadataka i odgovornosti povezanih s koordinacijom i upravljanjem s ruralnim razvojnim programima sufinanciranih sa strane EU.  

PHARE 2005 PPF „Potpora SAPARD/IPARD Agenciji za provođenje implementacije SAPARD/IPARD programa“
Vrijednost projekta: EUR 199.250,00
Glavni rezultat: Ojačane pripreme hrvatske javne uprave i institucija sa svrhom osiguranja implementacije ZPP nakon pristupanja EU.  

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map