Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  (NN 37/17, 9/18) - NOVI PRAVILNIK

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje od 15. veljače 2018.

Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 4.1.2. da je objavljeni predložak Plana nabave/Tablice troškova i izračuna potpore kao i predložak dostupan za preuzimanje u AGRONET-u sadržavao grešku u izračunu potpore za traktor.
Molimo korisnike da koriste novi predložak koji je od 6.6.2017. dostupan pod nazivom Plan nabave-TTIP 4.1.2._662017 u „PREDLOŠCI i UPUTE vazece verzije.zip“ i u AGRONET-u.
Korisnike koji su već poslali potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu molimo da provjere je li u Planu nabave ispravno izračunat iznos potpore te ako nije da nas o tome obavijeste na info@apprrr.hr, a korisnike koji su započeli popunjavanje Zahtjeva u AGRONET-u molimo da koriste predložak pod nazivom  Plan nabave-TTIP 4.1.2._662017 dostupan u „PREDLOŠCI i UPUTE vazece verzije.zip“.

Obavještavamo proračunske korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječajima za operacije 4.1.1. i 4.1.2. da s obzirom da nisu predviđeni u padajućim izbornicima u AGRONET-u po pitanju financijske dokumentacije, a jesu prihvatljivi korisnici, da u AGRONET-u u poglavlju „TIP POREZNOG OBVEZNIKA, OCJENA POVIJESNIH POKAZATELJA POSLOVANJA KORISNIKA I POREZNI STATUS„ (za operaciju 4.1.1), odnosno „TIP POREZNOG OBVEZNIKA“ (za operaciju 4.1.2) odaberu  opciju „OSTALO“ , točka „Proizvođačke organizacije koje su osnovane kao udruge“ i umjesto Financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za prethodnu financijsku godinu učitaju Financijske izvještaje proračunskih korisnika za 2016. godinu, odnosno:

 • Bilancu
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji      
 • Izvještaj o obvezama      
 • Bilješke    

Što se tiče izračuna bodova po kriteriju ekonomičnosti ukupnog poslovanja za natječaje iz operacije 4.1.1., proračunski korisnici za izračun trebaju koristiti slijedeću formulu: EBITDA marža= (ukupni prihodi – ukupni rashodi + otpis/ispravak vrijednosti dugotrajne imovine)/ prihodi *100  

U izračun varijable „otpis/ispravak vrijednosti dugotrajne imovine“ ulazi zbroj ispravaka vrijednosti iz bilance (izračun=vrijednost na 31.12.2016. – vrijednost na 1.1.2016. za svaku pojedinu stavku) i to za:

 • građevinske objekte
 • postrojenja i opremu
 • prijevozna sredstva
 • knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
 • višegodišnjih nasada i osnovnog stada          
 • nematerijalne proizvedene imovine
 • neproizvedene dugotrajne imovine

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map