31.04. Eko shema: Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

Eko shema Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija ima za cilj povećati sadržaj humusa smanjenjem uporabe sintetskih mineralnih gnojiva, čime se ujedno postiže poboljšanje fizikalnih i kemijskih svojstava tla. Smanjenje uporabe mineralnih gnojiva značajno doprinosi uštedama energije potrebne za njihovu proizvodnju te umanjuje onečišćenje tla, zraka i vode.

Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav. Za intervenciju se može koristiti kruti i/ili tekući stajski gnoj sa vlastite farme i/ili kupljen sa stočarskih farmi.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja, propisno označavanje stoke i dr.,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Posjedovati analizu tla za svaku ARKOD parcelu na kojoj se primjenjuje stajski gnoj. Za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od 1 ha korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu. Analiza tla mora sadržavati slijedeće parametre: reakciju tla (pH, KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala);
 2. Posjedovati analizu stajskog gnoja na sadržaj suhe tvari, sadržaj organske tvari, reakciju (pH) i sadržaj hranjiva (ukupni dušik, fosfor i kalij). Analizu stajskog gnoja potrebno je napraviti svake godine za svaku vrstu i za svaku novokupljenu količinu gnoja;
 3. U skladu sa analizom tla i analizom stajskog gnoja izraditi i provoditi plan gnojidbe. Plan gnojidbe, uz analizu tla i analizu stajskog gnoja zajedno s računima i ostalom dokumentacijom, korisnik je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;
 4. Voditi evidenciju o primjeni stajskog gnoja za sve ARKOD parcele na kojima je u kalendarskoj godini primijenjen stajski gnoj. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.;
 5. Gnojidba stajskim gnojem unutar intervencije treba biti u skladu s potrebama kulture, temeljena na provedenoj analizi tla od strane ovlaštenog laboratorija te planu gnojidbe izrađenom uz pomoć individualnog savjetovanja od strane predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede. Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede dostavlja APPRRR do 31. prosinca tekuće godine popis korisnika individualnog savjetovanja;
 6. Dozvoljeno je koristiti stajski gnoj (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 150 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru prema Tablici 1.
  Tablica 1. Dozvoljene količine stajskog gnoja
  Vrsta stajskog gnojaMinimalna količina stajskog gnojaMaksimalna količina stajskog gnoja
   t/hat/ha
  Goveđi1430
  Od kopitara11,525
  Ovčji i kozji919
  Svinjski11,525
  Kokošji4,510
  Brojlerski25
  Goveđi kompost37
  Goveđa gnojovka17 m3/ha37 m3/ha
  Svinjska gnojovka14 m3/ha30 m3/ha

  Korisnik kojem je temeljem provedene analize tla od strane ovlaštenog laboratorija izdana preporuka za gnojidbu stajskim gnojem s količinom dušika nižom od 70 kg/ha izuzima se iz ove obveze.

 7. Primijeniti stajski gnoj unutar 48 sati od iznošenja na oraničnu površinu te na način da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru;
 8. Korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do 15. prosinca tekuće godine zahtjeva Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti presliku računa o kupljenom stajskom gnoju iz kojeg je vidljivo:
  – količina kupljenog stajskog gnoja po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 1
  – MIBPG i naziv poljoprivrednika od kojeg je kupljen stajski gnoj.
 9. Za korisnika koji posjeduje stoku količina proizvedenog stajskog gnoja izračunava se na temelju prosječnog broja grla/kljunova prema Tablici 2. evidentiranih u jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u godini koja prethodi godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu i godišnjoj proizvedenoj količini dušika u stajskom gnoju po UG iz Tablice 2.
  Tablica 2. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG
  VRSTA DOMAĆE ŽIVOTINJEkg N/godina%NTona stajskog gnoja godišnje po UG
  Goveda700,514,0
  Kopitari600,610,0
  Ovce i koze700,88,8
  Svinje800,613,3
  Perad852,23,9
  Ostale domaće životinje850,517,0
 10. Korisnik koji posjeduje stoku, obvezan je u spremištima stajskog gnoja primjenjivati anorganske tvari za vezanje amonijaka, adsorbense poput zeolita. Primjenu istih korisnik dokazuje preslikom računa, koje prilaže zajedno s ostalim računima i dokumentacijom te ih je u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 11. Korisnik koji posjeduje stoku, u cilju smanjenja onečišćenja vode (nakon pojave oborina) te zraka (osobito u toplijim mjesecima) u obvezi je imati pokrivena spremišta stajskog gnoja.

 

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Područja osjetljiva na nitrate:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 152,10 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 169,00 EUR/ha.

Ostala područja:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 193,50 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 215,00 EUR/ha.

Ukupna alokacija: 14.866.000,00 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.