Česta pitanja i odgovori

Podružnice Agencije za plaćanja tijekom cijele godine provode postupak upisa u:

 • Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a), i
 • Upisnik poljoprivrednika

Upis se obavlja prema mjestu prebivališta nositelja gospodarstva odnosno sjedištu obrta, trgovačkog društva ili zadruge, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji, a čija je ekonomska veličina (EVPG) veća od 3.000 eura.

 U Upisnik poljoprivrednika upisuje se:

 • Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) – fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova kućanstva i čija je ekonomska veličina (EVPG) manja ili jednaka od 3.000 €;  
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • druga pravna osoba

Uz obrasce za upis koji se mogu preuzeti s mrežne stranice Agencije za plaćanja (https://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednika/)  potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju: kopiju osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe, izvadak iz sudskog registra (u slučaju trgovačkog društva), izvadak iz obrtnog registra (u slučaju obrta), dokumente kojima se dokazuje posjed poljoprivrednog zemljišta; dokaz o posjedovanju poljoprivredne mehanizacije te kopiju Ugovora o žiro računu. 

Agencija za plaćanja  donosi rješenje o upisu u Upisnik OPG-a/Upisnik poljoprivrednika u roku od 30 dana, od dana uredno podnesenog zahtjeva te dodjeljuje pripadajući matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), koji će se koristiti u svim daljnjim evidencijama i zahtjevima.

ARKOD je sustav identifikacije zemljišnih parcela (eng. Land Parcel Identification System – LPIS). To je nacionalni program kojim se uspostavlja baza podataka koja evidentira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Cilj ARKOD-a je dobiti jasnu sliku koliko se zemljišta u Hrvatskoj koristi za poljoprivrednu proizvodnju, bez obzira na kulture koje se na njima uzgajaju. Takav uređen i transparentan sustav preduvjet je za dobivanje potpore Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju.

Uz prethodnu najavu ili na poziv Agencije za plaćanja, upis u ARKOD obavlja se u podružnicama Agencije za plaćanja u kojima su poljoprivrednici upisani u Upisnik. Tijekom upisa poljoprivrednici uz pomoć djelatnika Agencije, na digitalnim ortofoto kartama (unaprijed napravljenim snimkama zemlje iz zraka) identificiraju sve parcele koje obrađuju. Važno je istaknuti kako se u ARKOD upisuju parcele koje se obrađuju, a ne samo one koje se posjeduju, što znači da poljoprivrednici prijavljuju i parcele koje su dobili u zakup ili na korištenje. Prilikom upisa u ARKOD, poljoprivrednici sa sobom moraju ponijeti: iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili rješenje o upisu u Upisnik, osobnu iskaznicu i dokument kojim se dokazuje pravo posjeda.

Kako bi poljoprivrednici mogli ostvarivati potpore iz EU nužno je da se prije evidencije u ARKOD upišu u Upisnik. Ukoliko poljoprivrednik nije upisan u Upisnik, bit će u mogućnosti oba upisa obaviti istovremeno. Podaci iz Upisnika kroz ARKOD se nadograđuju s podacima o korištenju poljoprivrednog zemljišta.

AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi. U Agronet aplikaciji moguće su sljedeće aktivnosti:

 • Pregledavanje podataka iz Upisnika,
 • Pregledavanje podataka iz ARKOD sustava,
 • Elektroničko popunjavanje Zahtjeva za potporu,
 • Podnošenje zahtjeva za uvozne i izvozne dozvole u elektroničkom obliku,
 • Podnošenje zahtjeva za preferencijalne carinske kvote,
 • Pregledavanje statusa zahtjeva za dozvole.

Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) je obvezan alat za kontrolu plaćanja u poljoprivredi. Njime zemlje članice EU dodjeljuju, prate i kontroliraju plaćanja poljoprivrednicima (izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja vezane uz površinu). IAKS se sastoji od: jedinstvene identifikacije korisnika koji podnose zahtjeve, sustava za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD), sustava za identifikaciju i registraciju životinja (JRDŽ), sustava za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje, podnošenja zahtjeva, administrativne kontrole zahtjeva i kontrole na terenu.

Agencija za plaćanja je zadužena za provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU te isplaćivanje potpora. Zahtjeve za izravna plaćanja poljoprivrednici podnose svake godine unutar rokova koji su propisani Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a to je obično u periodu od 1. ožujka do 15. svibnja. Ulaskom u EU uvedeno je jedinstveno plaćanje po gospodarstvu. Važno je naglasiti da sve nove članice EU primjenjuju pojednostavljen način plaćanja za potpore koje uključuju kombinaciju sredstava iz nacionalnih proračuna, te sredstava iz fondova EU.

Jedinstveni zahtjev podnosi se elektronski putem AGRONET sustava. Zahtjev je nakon popunjavanja  potrebno isprintati, pažljivo pročitati i pregledati, te potpisati i poslati poštom ili dostaviti u propisanom razdoblju pripadajućoj podružnici Agencije za plaćanja prema mjestu prebivališta. Napominjemo da je isključivo korisnik odgovoran za točnost i potpunost podataka u Zahtjevu, bez obzira popunjava li Zahtjev samostalno ili uz nečiju pomoć. Pomoć pri popunjavanju Zahtjeva možete potražiti u podružnicama Agencije za plaćanja.

 • Upis u Upisnik poljoprivrednika/OPG-ova
 • Ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika
 • Obavljanje poljoprivredne aktivnosti
 • Upis svih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se koriste u ARKOD sustav i ostale propisane registre
 • Upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike, te propisno označavanje stoke
 • Pravodobno podnošenje Jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije
 • Ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih plaćanja, te ispunjavanje uvjeta za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima
 • Ispunjavanje minimalno poticanih količina za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima
 • Omogućavanje provedbe kontrola na terenu, te svih drugih kontrola nadležnih tijela
 • Poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu sukladno Pravilniku kojim se uređuje višestruka sukladnost

Izravna plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU su godišnja potpora dohotku poljoprivrednika koja se sastoje od više mjera:

A) Potpora po površini (nevezana uz vrstu proizvodnje):

 • Osnovno plaćanje (temelji se na pravima na plaćanja)
 • Zeleno plaćanje (vezano uz osnovno plaćanja)
 • Preraspodijeljeno plaćanje (za prvih 20 hektara)
 • Plaćanje za mlade poljoprivrednike (za 25 ha)

B) Proizvodno-vezana potpora dodjeljuje se za:

 • Stočarstvo (4 mjere)
 • Biljnu proizvodnju (4 mjere)

C) Program za male poljoprivrednike

 • obuhvaća potpore pod A i B, uz jednostavnije uvjete za poljoprivrednike i smanjenje kontrola.

„Zeleno plaćanje“ dodjeljuje se poljoprivrednicima u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja. Pa tako, zeleno plaćanje iznosi 70% osnovnog plaćanja po poljoprivrednom gospodarstvu. Kako bi ostvarili zeleno plaćanje poljoprivrednici koji obrađuju određen broj hektara oranica trebaju primjenjivati zelene prakse tj. poljoprivrede prakse koje su prihvatljive za klimu i okoliš.

Zelene prakse uključuju raznolikost usjeva, održavanje ekološki značajnih površina i očuvanje trajnih travnjaka.

Mjere koje će se provoditi tijekom odvijanja pčelarskog programa su:

 1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
 2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
 3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
 4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
 5. Obnavljanje pčelinjeg fonda
 6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda
 7. Praćenje tržišta
 8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

U slučaju da poslovni plan i ostalu potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijave za mjere iz Programa ruralnog razvoja ne možete pripremiti samostalno, za pomoć se možete obratiti nekom od stručnjaka za EU fondove (regionalne razvojne agencije, EU poslovni savjetnici – konzultanti.) Baza EU projekata poslovnih savjetnika objavljena je na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u elektronskom obliku putem AGRONET sustava, a svaki korisnik mora biti prethodno upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR). Upisom u EKPRRiR korisnik dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, putem e-maila (koji je naveo prilikom upisa), pomoću kojih pristupa AGRONET-u.

Pravo na upis u EKPRRiR imaju pravne osobe, fizičke osobe i obrti, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pravne i fizičke osobe se u EPKRRiR upisuju putem OIB-a, a obrti putem Matičnog broja obrta (MBO). Fizičke osobe tipa Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisane u Upisnik predaju Zahtjev za upis/promjenu podataka u EKPRRiR kao fizička osoba.

Podmjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima namijenjena je mladim poljoprivrednicima. Korisnici su osobe starosti između 18 i 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koje posjeduju odgovarajuća znanja i vještine i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu), koje u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu moraju pripadati ekonomskoj veličini od 8.000 eura do 49.999 eura. Mladi poljoprivrednik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate (ne kasnije od devet mjeseci nakon dodjele Odluke o dodjeli sredstava).

Standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje.
Glavni je poljoprivredni proizvod obično onaj sa najvećom vrijednošću, a ostali su sekundarni.
SO isključuje izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostale poreze.
U biljnoj proizvodnji SO se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu. SO se izražava se u nacionalnoj valuti i u eurima. 

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva predstavlja zbroj svih vrijednosti proizvodnje, a može se izračunati pomoću EVPG kalkulatora.

Indikativni plan objave natječaja za mjere iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za tekuću godinu nalazi se na službenim mrežnim stranicama Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Portal ponuda je sustav oglašavanja i prikupljanja ponuda za robe, radove i usluge potrebne za realizaciju projekata za koje korisnici ostvaruju potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Korištenje portala ponuda obavezno je za sve neobveznike javne nabave, te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu.

Portal ponuda namijenjen je dobavljačima opreme, i mehanizacije za poljoprivredu i šumarstvo, građevinskim tvrtkama, pružateljima usluga te drugim poslovnim subjektima koji žele sudjelovati kao izvođači radova te dobavljači roba i usluga u projektima koji se financiraju iz EPFRR-a.
Portalom ponuda želi se osigurati transparentan postupak prikupljanja ponuda, odabir najboljih ponuditelja, te time i najveća vrijednost za uloženi novac. Portalu ponuda pristupa se preko mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Da bi projekt prošao na natječaju, važno je ispuniti preduvjete koji se tiču prihvatljivosti prijavitelja, odnosno ulaganja. Uz provedbu svakog projekta pojavljuju se određeni rizici koje je nužno identificirati i analizirati, te odrediti mjere za prevenciju i korekciju rizika. Uz osmišljanje projektne ideje i aktivnosti, u obzir se moraju uzeti i troškovi koji moraju biti opravdani u točno razrađenom proračunu. Napominjemo da rezultati projekta trebaju biti održivi i nakon završetka projekta.

Na mrežnoj stranici Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede otvorena je posebna aplikacija Pitanja i odgovori na kojoj elektronskim putem možete postavljati pitanja koja se tiču aktivnih natječaja. Također, moguće je i pretraživanje objavljenih pitanja i odgovora koja se tiču ranije objavljenih natječaja.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.