Intervencije za ruralni razvoj

Uključenjem gotovo 50% šuma u Natura 2000 područja pojavili su se dodatni troškovi/gubici koje je nužno kompenzirati kako bi šumoposjednici mogli zadržati prakse i povećati interes za održivo gospodarenje šumama i održavanje bioraznolikosti.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

·         Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Navedene potpore prihvatljive su ukoliko su i navedene mjere propisane i ugrađene u šumskogospodarske planove koji se za takva područja donose uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Uvjeti prihvatljivosti:

·         Intervencija obuhvaća šume i šumska zemljišta u obuhvatu područja ekološke mreže Natura 2000 i područjima obuhvaćenim ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa, odnosno svim područjima koja doprinose provedbi čl. 10 Uredbe 92/437 EEC.

·         Za šume i šumsko zemljište mora biti izrađen šumskogospodarski plan, sukladno Zakonu o šumama, u kojem su za svaki odjel/odsjek, koji obuhvaćaju više katastarskih čestica, navedene mjere očuvanja sukladno izdanim Uvjetima zaštite prirode. Propisane mjere predstavljaju obavezu za šumoposjednike, a njihova provedba izlazi iz okvira normalnog gospodarenja te zahtjeva dodatne troškove te uzrokuje gubitak prihoda.

·         Potpora iz ove intervencije dodjeljuje se godišnje po hektaru šume u području Natura 2000 određena prema Direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ i/ili ostalih zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode u svrhu naknade korisnicima za dodatne troškove i izgubljen prihod vezano uz provođenje istih.

·         Naknade za ograničenja po tri glavna tipa šuma dan je po osnovi uskrate za 10m³ i 15m³, te za kategoriju ostavljanja 3% mrtvog drva¸ koje predstavljaju tri glavne mjere očuvanja bioraznolikosti koja obuhvaćaju gospodarske, odnosno šume kojima se održivo gospodari. U zaštićenim područjima u kategoriji Nacionalni park zabranjene su sve gospodarske aktivnosti te se u njima provodi tzv. „no-management“.

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira za prihvatljive projekte bit će objavljeni zajedno s natječajem kako bi se ostvarili  postavljeni ciljevi za ovu intervenciju, na temelju sljedećih načela:

1.       vlasništvo – privatni ili javni šumoposjednik

2.       veličina šumoposjeda pod režimom ograničenja

Visina potpore: Prema kalkulaciji (a prosječno 200€/Ha)

Alokacija: UKUPNO (EUR)  8.823.530,00

Vrsta dodjele potpore: Bespovratna sredstva

Cilj intervencije je sačuvati krajobrazna obilježja, revitalizirati staništa, ukloniti invazivne vrste na poljoprivrednim zemljištima, zaštiti domaće životinje na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka te dodatno osigurati zaštitu od erozije izgradnjom suhozida, terasa i sadnjom živica.

Neproizvodna ulaganja predstavljaju investicije koje ne dovode do povećanja prihoda na gospodarstvu niti povećavaju vrijednost samog gospodarstva, ali ostvaruju pozitivan utjecaj na okoliš.

Vrste ulaganja:

73.01.01. Ulaganje u građenje terasastih parcela

73.01.02. Ulaganje u građenje vanjskih suhozida

73.01.03. Ulaganje u sadnju živica

73.01.04. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi

73.01.05. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

73.01.06. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjak ili hrvatski ovčar) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

73.01.07. Ulaganje u izgradnju novih i obnovu postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

73.01.08. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom s obzirom na vrstu uporabe

73.01.09. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke

73.01.10. Kupnja zemljišta

73.01.11. Ulaganje u sadnju novih i obnovu postojećih drvoreda topola za zlatovranu

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode (Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatraju se javnim tijelima s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu evidentiranja zemljišta na kojem se provodi ulaganje u ARKOD sustav)
 • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih i kulturnih dobara te zaštitom okoliša i prirode, registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Intervencija se provodi na području cijele Republike Hrvatske (NUTS 1), osim sljedećih ulaganja:

– ulaganja u građenje terasastih parcela ili suhozida se provodi na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni (Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska i Zadarska županija).

– ulaganja u kupnju električnog pastira ili autohtonog pastirskog psa (tornjak ili hrvatski ovčar) provodi se isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri prema popisu administrativnih jedinica

– ulaganja u gradnju novih i obnovu postojećih nastambi za stoku provodi se na području rasprostranjenosti velikih zvijeri

– ulaganje u sadnju novih i obnovu postojećih drvoreda topola za zlatovranu (Coracias garrulus) provodi se na na staništima koja nastanjuje zlatovrana, a nalaze se na području ekološke mreže Natura 2000.

Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova, visina potpore je od 400 EUR do 150.000 EUR.

Cilj intervencije je obnoviti poljoprivredni potencijal narušen prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima i na taj način osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora čime se sprječava propadanje poljoprivrednih gospodarstava, iseljavanje iz ruralnih područja i omogućiti nastavak poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredni potencijal čine poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema za poljoprivrednu proizvodnju, poljoprivredna mehanizacija, gospodarske zgrade i domaće životinje.

Područje proglašenja, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda je uređeno Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019).

Procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljaju povjerenstva prema metodologiji koja je propisana navedenim Zakonom.

U iznimnim slučajevima procjenu štete mogu obaviti i službenici Ministarstva poljoprivrede ili druge stručne osobe zaposlene u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz oblasti poljoprivrede i sigurnosti hrane.

Broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i ostale službene registre.

Uvjeti prihvatljivosti 

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

Prihvatljiva ulaganja

 • ulaganja povezana sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje gospodarskih objekata za poljoprivrednu proizvodnju i pripadajuće infrastrukture
 • popravak ili nabava nove/rabljene poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabava domaćih životinja
 • ulaganja koja se odnose na podizanje višegodišnjih nasada/bilja
 • podizanje staklenika i plastenika
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Intenzitet potpore iznosi do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore od 1.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Ukupna alokacija: 22.500.000,00 EUR

Cilj ove intervencije je povećati neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 3.000 do 250.000 EUR SO
 2. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER)

Korisnici obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Projekt se odnosi na proizvodnju i/ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU pri čemu rezultat preradbenog procesa za koji će se koristiti proizvedena energija također mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru o EU.
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju gdje su za predmetno postavljanje postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca Zakonom isključene površine vrednovane kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište.
 • Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.
 • Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU.

Prihvatljivi troškovi

 1. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu/doradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 2. izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Načela kriterija odabira

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/veličina poduzeća
 • duljina poslovanja korisnika
 • vrsta obnovljivog izvora energije
 • udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja
 • korisnik je mladi poljoprivrednik
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

Intenzitet potpore (%)

65%, a može se uvećati 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Visina potpore

od 15.000 EUR do 300.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR)

30.000.000,00

Izgradnjom manje šumske infrastrukture stvaraju se preduvjeti za povećanje i jačanje ponude proizvoda i usluga općekorisnih funkcija šuma ponajprije privlačenjem ljudi za smisleni boravak u prirodi čime se jačaju zdravstvene, rekreativne, edukativne i turističke koristi šuma na održiv način.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/20 i 145/20), udruge privatnih šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

U okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpore projektima izgradnje poučnih staza i prateće infrastrukture što će pridonijeti povećanju javne dobrobiti i rekreacijske vrijednosti šuma kao i povećanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima, a time i očuvanju i poboljšanju bioraznolikosti, uključujući područja ekološke mreže Natura 2000. Kao dokaz uključenosti nekretnine/čestice ulaganja u šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske potvrdu za šume u državnom vlasništvu izdaju Hrvatske šume d.o.o., a za šume privatnih šumoposjednika potvrdu izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Šumskogospodarski planovi su izrađeni za sva šumska područja u RH, zakonska su obveza i njihova izrada nije uvjetovana titularom vlasništva ili veličinom šumoposjeda. Kad se ulaganje dijelom provodi izvan šume i šumskog zemljišta, u idejnom planu ulaganja mora biti jasno vidljivo da će ulaganje učiniti rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma dostupnijima ruralnom i ostalom stanovništvu te da doprinosi podizanju javne svijesti o važnosti očuvanja šuma i bioraznolikosti.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta

Prihvatljivi troškovi

 1. uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (pripremni radovi, ugradnja, završni radovi)
 2. izrada, dizajn i uređenje informativno-poučnih kazala

Načela kriterija odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 1. cilj ulaganja
 2. lokacija ulaganja
 3. vrsta ulaganja
 4. vrsta korisnika
 5. indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave

Intenzitet potpore (%) – 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore od 5.000 – 100.000 EUR.

Alokacija UKUPNO (EUR)- 1.176.470,00

Vrsta dodjele potpore: Bespovratna sredstva

Način isplate potpore- Nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Glavni cilj ove intervencije je povećanje otpornosti šumskih ekosustava na biotske i abiotske čimbenike, povećanje okolišne vrijednosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te očuvanje i povećanje bioraznolikosti što se operativno provodi šumarskim radovima prevođenja šume iz nižeg u viši uzgojni oblik.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

U okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpore projektima rekonstrukcije šuma koje obuhvaćaju šumskouzgojne postupke koji se provode u sastojini radi promjene i poboljšanja njezine strukture (promjene sastojinskog oblika, uzgojnog oblika, degradacijskih oblika šume u uzgojne oblike šuma te promjene načina gospodarenja šumama). Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je u obvezi dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumskogospodarski plan i/ili potvrdu Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede kojom je odobren jednakovrijedni dokument s kojim je predmetno ulaganje usklađeno. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je u obvezi priložiti Plan konverzije, izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva. Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova za četiri tipa i devet načina izvođenja rekonstrukcija prema kalkulacijama studije izrađene od strane Hrvatskog šumarskog instituta pod naslovom “Standardni troškovi konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”. Potpora se umanjuje za procijenjenu vrijednost drvne mase na panju prije rekonstrukcije (konverzije).

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).

Prihvatljivi troškovi

Za ovu intervenciju propisani su standardni troškovi po hektaru za određeni tip rekonstrukcije (konverzije), a strukturno obuhvaćaju troškove pripreme staništa, šumski reprodukcijski materijal i njegov prijevoz, ograđivanje staništa i namjenska zaštitna pomagala te opće troškove sukladno izrađenom Planu konverzije. Standardni troškovi izračunati su od strane neovisne institucije.

REKAPITULACIJA STANDARDNIH TROŠKOVA REKONSTRUKCIJE (KONVERZIJE) PO HEKTARU:

A. Rekonstrukcije (konverzije) listačama na kontinentu

A1. Sadnjom sadnicama uz ograđivanje zaštitnom ogradom (17.269 eura)

A2. Sjetvom sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom (13.275 eura)

A3. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (11.776 eura)

B. Rekonstrukcije (konverzije) četinjačama na kontinentu

B1. Sadnjom sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom (13.409 eura)

B2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (12.921 eura)

C. Rekonstrukcije (konverzije) listačama na kršu

C1. Sadnjom sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom (21.852 eura)

C2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (12.880 eura)

D. Rekonstrukcije (konverzija) četinjačama na kršu

D1. Sadnjom sadnica sa ograđivanjem zaštitnom ogradom (11.108 eura)

D2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (12.886 eura)

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira za prihvatljive projekte bit će objavljeni zajedno s natječajem kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi za ovu intervenciju, na temelju sljedećih načela:

 1. vrsta korisnika (prednost će imati privatni šumoposjednici, udruga privatnih šumoposjednika)
 2. vrsta ulaganja(prednost će imati projekti konverzija panjača, šikara, šibljaka, makija i gariga u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika)
 3. uključenost u programe Ministarstva poljoprivrede (prednost će imati privatni šumoposjednici koji su završili izobrazbu ili savjetovanje o održivom gospodarenju šumama)
 4. doprinos bioraznolikosti i zaštiti tlaindeks razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave (prednost ulaganjima u I. skupini jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave)

Intenzitet potpore – 100%.

Visina potpore: od 10.000 – 1.000.000 EUR-a.

Alokacija UKUPNO (EUR) –11.764.706,25

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore –jedinični troškovi

Projekti će biti usmjereni na modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala).

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), mikro, mala i srednja poduzeća. Šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede, udruge šumoposjednika moraju biti registrirane sukladno nacionalnim propisima u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

prihvatljivost projekta bit će usmjerena na modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) što će uključivati kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva, proizvodnju šumske biomase, te daljinski prijevoz drva kao i za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju te izgradnju objekata i kupnju nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi

 1. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva
 2. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva
 3. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase
 4. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva
 5. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju
 6. izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda
 7. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja I opreme za proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala
 8. kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za aktivnosti zaštite šuma, nadzora i praćenja stanja.

Kriteriji odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • vrsta korisnika
 • vrsta ulaganja
 • energetska učinkovitost ulaganja
 • utjecaj ulaganja na okoliš
 • indeks razvijenosti lokalne (područne) samouprave

Intenzitet potpore –50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova..

Visina potpore: od 5.000 – 700.000 EUR-a.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 20.000.000,00

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Cilj je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

prihvatljivost projekta bit će usmjerena na modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva kod korisnika sa manje od 10 000 m3/godišnje ulazne sirovine te modernizaciju u proizvodnji peleta i briketa što će uključivati kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva, za proizvodnju peleta i briketa, instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijskoj preradi drva, izgradnju/rekonstrukciju objekata i kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta

Prihvatljivi troškovi

 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.)
 • instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva
 • izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu  sječku, utovarivači, atomizeri itd.)

Kriteriji odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • veličina korisnika
 • vrsta ulaganja
 • energetska učinkovitost ulaganja
 • utjecaj ulaganja na okoliš
 • indeks razvijenosti lokalne (područne) samouprave.

Intenzitet potpore –50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore je od 10.000 – 1.000.000 EUR-a.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 26.888.032,50

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Cilj je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), udruge šumoposjednika te jedinice lokalne samouprave.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

U okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpore projektima izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (šumske ceste, traktorski putovi) čime će se omogućiti bolji pristup i otvorenost šuma u RH kao preduvjet za provedbu zaštite šuma te održavanje ravnoteže održivog gospodarenja šumama i stalno rastuće potražnje za drvom i šumskom biomasom.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Izgradnja šumske infrastrukture propisana je šumskogospodarskim planovima.
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Kriteriji odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • vrsta ulaganja
 • vrsta korisnika
 • postojeća gustoća primarne i sekundarne šumske prometne
 • stupanj opasnosti od šumskog požara
 • povećanje gustoće mreže šumskih prometnica
 • indeks razvijenosti lokalne (područne) samouprave

Intenzitet potpore – 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore – od 10.000 do 1.000.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR) – 11.764.706,25

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Cilj je edukacijom i marketingom razvijati opću svijest o drvu te promotivnim aktivnostima poticati njegovu uporabu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika , lovoovlaštenici, JLS i njihova udruženja, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

u okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpora projektima marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda te informiranja javnosti o mogućnostima, prednostima i pozitivnim učincima korištenja ovih proizvoda, što će dugoročno dovesti do unaprjeđenja razvoja ruralnih područja, proporcionalno ulaganjima u razvoj i iskorištavanje ovog resursa.

Ostali uvjeti prihvatljivosti

 • Korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi

 • građenje, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/manjeg objekta za prezentaciju i prodaju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma te za promicanje općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i sektor šumarstva
 • zakup/zakup izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge u šumarstvu na specijaliziranim sajmovima i izložbama
 • kupnja/najam multimedijskih uređaja i pomagala za promidžbu drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma
 • izrada i distribucija promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma
 • nabava novih alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira za prihvatljive projekte bit će objavljeni zajedno s natječajem kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi za ovu intervenciju, na temelju sljedećih načela:

 1. vrsta korisnika
 2. prostorni obuhvat provedbe projekta
 3. promocija šumskih proizvoda iz certificiranih
 4. indeks razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave

Intenzitet potpore – 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore – od 5.000 – 100.000 EUR.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 1.176.470,00

Vrsta dodjele potpore – bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

 • Ulaganje se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o EU.
 • Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima za vlastite potrebe.
 • Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta.

Prihvatljivi troškovi

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila je prihvatljiv trošak pod uvjetima navedenim u poglavlju 4.7.1. “Popis neprihvatljivih ulaganja i troškova za intervencije ruralnog razvoja” Strateškog plana.

Načela kriterija odabira

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije
 • duljina poslovanja korisnika
 • sektor ulaganja
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • stručna sprema i radno iskustvo korisnika
 • utjecaj ulaganja na okoliš.

Intenzitet potpore (%)

65%, a , a može se uvećati do 80% za ulaganja povezana s jednim ili više specifičnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) te, u pogledu dobrobiti životinja, u članku 6. stavku 1. točki (i) Uredbe (EU) 2021/2115 koja nadilaze obvezne zahtjeve ili uobičajenu praksu i za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

 • za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR-a SO dostupno je najviše 25% raspoložive alokacije
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. – 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore u sklopu ove intervencije u iznosu od 5.000.000,00 EUR-a.

Od ukupne alokacije za ovu intervenciju, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR-a SO dostupno je najviše 25% raspoložive alokacije. Od ukupne alokacije za ovu intervenciju, za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije.

Visina potpore: od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR): 223.663.407,50

Potpora u sklopu ove intervencije omogućiti će stvaranje dodane vrijednosti primarnim poljoprivrednim proizvodima, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost.

Prihvatljivi korisnici:

 1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 2. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika pod uvjetom da najkasnije do kraja provedbe projekta budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU.

Korisnici obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Ulaganja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU.

Prihvatljivi troškovi

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom infrastrukturom
 • gospodarska vozila, strojevi i oprema
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje laboratorija na gospodarstvu za vlastite potrebe
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Načela kriterija odabira

 • veličina poduzeća
 • sektor ulaganja
 • ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
 • duljina poslovanja korisnika
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • smanjenje emisije CO2.

Intenzitet potpore (%)

50%, a može se uvećati na 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici,  na 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

 • za velika poduzeća dostupno je najviše 50% raspoložive alokacije
 • za ekološke proizvođače osigurano je najviše 10% raspoložive alokacije

Visina potpore: od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR): 155.771.825,00

Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • ulaganja se odnose na proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU. Ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 24 mjeseca od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo
 • razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju
 • ulaganja u navodnjavanje moraju ispuniti uvjete propisane člankom 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115.
 • prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te prerada poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Ovisno o sektoru/podsektoru proizvodnje za koje se ostvaruje pravo na potporu kroz objavljene natječaje:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika
 • korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije
 • projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira
 • projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)
 • korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
 • utjecaj ulaganja na okoliš
 • indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Visina potpore je od 5.000 EUR do 30.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 30.000.000,00 EUR

Komunalna, društvena i socijalna infrastruktura su važan element kvalitete života ruralnih područja koja su još uvijek suočena s nedostatkom određene vrste javne infrastrukture i nisu iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljivi korisnici

 • jedinice lokalne samouprave
 • javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)
 • trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)

Prihvatljivi projekti 

Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financiraju unutar ove intervencije su:

 • dječji vrtići
 • nerazvrstane ceste
 • sustavi javnevodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 • tržnice
 • javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje
 • centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede

Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Kriteriji odabira

Načela kriterija odabira koja će se primjenjivati kod odabira projekata će se temeljiti na:

 • razvijenosti područja
 • vrsti građenja
 • broju novostvorenih radnih mjesta
 • korištenju obnovljivih izvora energije
 • uvođenju digitalizacije provedbom projekta

Prioritet će imati ulaganja u nerazvijenija područja, rekonstrukciju postojećih građevina, koja doprinose stvaranju novih radnih mjesta, koja koriste obnovljive izvore energije i koja uvode digitalne tehnologije.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima (dječji vrtići, tržnice, nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede).

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Potpora ulaganjima u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti doprinosi unaprjeđenju gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih radnih mjesta te povećanju prihoda gospodarskih subjekata. Cilj je poticati diverzifikaciju gospodarske aktivnosti koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse potrebne za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti. Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima. Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode i/ili prodajne količine od djelatnosti koja je predmet potpore. Potpora za ulaganje u pružanje usluga u poljoprivredi će se dodijeliti kako bi se pružale usluge trećim stranama. Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju.

Prihvatljiva ulaganja:

materijalna i nematerijalna imovina koja se odnosi na razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU, a marketing se mora odnositi na predmet prerade

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja živih životinja u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Visina potpore je od 10.000 EUR do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati:

a) do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

b) do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

Ukupna alokacija: 10.000.000,00 EUR

Potpora u sklopu ove intervencije doprinosi unaprjeđenju gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih radnih mjesta te povećanju prihoda gospodarskih subjekata. Cilj je poticati diversifikaciju gospodarske aktivnosti koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima. Financijski instrumenti dodjeljuju se u obliku kredita, zajmova i jamstava.

Uvjeti prihvatljivosti krajnjih primatelja

Prihvatljivi krajnji primatelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/drugi odgovarajući upisnik/registar/evidenciju proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda te proizvođačke organizacije, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost.

Prihvatljivi krajnji primatelji moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva kako su definirani u Prilogu 1. Preporuke Europske komisije 2003/361/EZ, moraju podnijeti održiv poslovni plan u sklopu projekta te imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u razvoj poslovanja u ruralnim područjima.

Za krajnje primatelje izrazito je značajna mogućnost nabavke rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila, živih životinja, jednogodišnjeg bilja kao i mogućnosti financiranja obrtnog kapitala kroz zajmove/kredite.

Početak provedbe

Početak provedbe financijskih instrumenata koji će se financirati iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike predviđen je u 2026. godini, a do tada se provode postojeći financijski instrumenti iz Programa ruralnog razvoja.

Unatoč bogatim vodnim resursima navodnjava se samo 1,9% ukupno korištenih poljoprivrednih površina. Kako bi se unaprijedila prilagodba proizvodnih sustava u poljoprivredi klimatskim i okolišnim uvjetima te doprinijelo stabilnoj poljoprivrednoj proizvodnji, unutar Strateškog plana je planirana potpora za nove sustave navodnjavanja čime je planirano doprinijeti povećanju poljoprivrednih površina s mogućnošću navodnjavanja.

Prihvatljivi korisnici

Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi projekti 

Prihvatljivi projekti su  izgradnja novog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Prihvatljivima se smatraju i ulaganja u sustave navodnjavanja, koji svoje potrebe za vodom zadovoljavaju iz alternativnih izvora (npr. sakupljanjem oborinskih voda u različite vrste spremnika i mini akumulacija).

Potpora se ne dodjeljuje za sustav navodnjavanja na parceli, već za gradnju sustava koji će omogućiti dovod vode do parcela krajnjih korisnika koji se nalaze u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi se odnose na izgradnju novog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, kanali, melioracijska odvodnja (uključujući i podzemnu drenažu), kao elementi funkcionalne cjeline projekta i slično), a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja.

Intenzitet potpore iznosi od 80 do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 15.000.000 EUR-a, što ne predstavlja ulaganje u “large-scale infrastructure” (navedeni projekti ne spadaju u “large-scale infrastructure”).

Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Hrvatskom selu neophodna je strukturna transformacija i generacijska obnova poljoprivrednika. K tome, Hrvatska je suočena s problemom migracija, posebice mlađeg stanovništva, što predstavlja veliku prijetnju procesu generacijske obnove. Daljnje povećanje udjela mladih poljoprivrednika kao i jačanje konkurentnosti njihovih poljoprivrednih gospodarstava temelj je za razvoj modernog i konkurentnog poljoprivrednog sektora Republike Hrvatske. Za strukturnu transformaciju hrvatske poljoprivrede neophodno je povećati proizvodnju proizvoda s većom dodanom vrijednošću uz primjenu novih i inovativnih tehnoloških rješenja. Mladi poljoprivrednici u Republici Hrvatskoj imaju nisku razinu specijalizacije prema tipu proizvodnje. Istovremeno, mladi poljoprivrednici imaju veća gospodarstva i ostvaruju veći ekonomski rezultat od prosječnog hrvatskog poljoprivrednika. Kako bi se potaknuo veći broj mladih na bavljenje poljoprivredom, potrebno je nastaviti pružati potporu za uspostavu mladih poljoprivrednika.

Prihvatljivi korisnici:

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

 1. obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 2. obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
 3. trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

Uvjeti prihvatljivosti:

 • mladi poljoprivrednik je upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva
 • poljoprivredno zemljište gospodarstva korisnika mora biti upisano u ARKOD (LPIS);
 • životinje na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
 • poljoprivredno gospodarstvo za koje mladi poljoprivrednik izrađuje poslovni plan u svojstvu nositelja/odgovorne osobe, pripada ekonomskoj veličini od 10.000 EUR SO do 100.000 EUR SO u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina potpore: 75.000 EUR po korisniku.

Intenzitet potpore: 100 % prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 76.470.588,75 EUR

Cilj ove intervencije je pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti koje će stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama što će promijeniti sliku ruralnog prostora i učiniti ga atraktivnijim i privlačnijim za život.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje pokreću nepoljoprivrednu djelatnost. Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 3.000 EUR SO. Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:

 • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)
 • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
 • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana.

Visina potpore: 50.000 EUR po korisniku.

Intenzitet potpore: 100 % prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija:  25.000.000,00 EUR

Štete koje nastaju kao posljedica prirodnih nepogoda, bolesti životinja, bolesti bilja ili zagađenja okoliša imaju značajan utjecaj na prihode poljoprivrednika. Intervencija omogućuje dodjelu potpore za ugovaranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje kako bi poljoprivrednici lakše prebrodili poremećaje u proizvodnom ciklusu uslijed klimatskih nepogoda ili bolesti životinja što su rizici za koje je moguće ugovoriti osiguranje na području Republike Hrvatske.

Gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice nepovoljnih klimatskih prilika ili bolesti životinja.

Nepovoljne klimatske prilike poput mraza, oluje, tuče, poplave, suše, požara i ostalo navedene su u čl.3 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br. 16/19). Bolesti životinja su bolesti navedene u popisu bolesti životinja utvrđenih od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

Uvjeti kojima se definira nastanak osiguranog slučaja, način i metodologija izračuna visine osigurnine (naknade štete) su osnovni dio ugovora o osiguranju kojeg potpisuju korisnik i društvo za osiguranje.

Broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici. Kako bi se izbjeglo preklapanje potpore za osiguranje, proizvođačke organizacije i korisnici potpore za osiguranja prema čl. 49. Uredbe 1308/2013 nisu primjenjivi u intervenciji 76.01 Osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Uvjeti prihvatljivosti 

Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja:

 • ugovorena polica osiguranja koja pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Da bi se utvrdilo je li nastao gubitak od 20 %, kao polazna vrijednost koriste se izračuni prosječne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Prosječna vrijednost za usjeve i trajne nasade izračunata je za 2 regije (Kontinentalnu i Jadransku).
 • u polici osiguranja je jasno naveden predmet osiguranja – vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG).

Moguće je propisati i različite intenzitete potpore ovisno o:

 • vrsti poljoprivredne proizvodnje
 • rizicima koji su pokriveni osiguranjem
 • kulturi
 • vrsti životinja
 • županiji/regiji (ako je primjenjivo).

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje za plaćanje premije osiguranja po policama osiguranja koje ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Intenzitet potpore iznosi do 70 % vrijednosti  premije osiguranja.

Visina potpore: od 100 EUR do 75.000 EUR godišnje po korisniku.

Ukupna alokacija: 70.200.000,00 EUR

Cilj intervencije je potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te štite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije. Učinkovitost dostizanja cilja podrazumijeva prepoznavanje proizvoda te spremnost potrošača na plaćanje više cijene za proizvode s oznakom kvalitete. Prepoznavanje ovakvih oznaka na proizvodu omogućava potrošačima da vjeruju proizvođačima i razlikuju proizvode posebne kvalitete, a istovremeno pomaže proizvođačima da prodaju svoje proizvode po cijeni koja odgovara njihovoj kvaliteti.

Danas Hrvatska ima 32 poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji je naziv zaštićen kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije. Ukupno je u sustav oznake kvalitete uključeno oko 140 proizvođača.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:

a) sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete

b) sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom

c) nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”

d) sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi ulaska u sustav kvalitete
 • godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (prerađivači)
 • troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela

Visina potpore: do 3.000 EUR godišnje po korisniku

Intenzitet potpore: 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 3.764.706,25 EUR

Intervencija uključuje informativne i promotivne aktivnosti za tržište EU-a koje provode skupine proizvođača za poljoprivredne ili prehrambene proizvode obuhvaćene sustavima kvalitete u skladu sa EU zakonodavstvom, nacionalnim sustavom kvalitete i sustavima ekološke proizvodnje. Ova intervencija ima za cilj naglasiti dodatnu kvalitetu ili druga posebna svojstva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda bez zavaravanja potrošača i davanja prednosti tim proizvodima samo radi njihovog podrijetla. Aktivnosti ne smiju biti upućene na promociju trgovačkih robnih marki. Samo aktivnosti koje se odnose na proizvode obuhvaćene sustavima koji primaju potporu u okviru intervencije 77.01. mogu dobiti potporu u okviru ove intervencije.

Ciljevi intervencije:

 • informiranje potrošača i distributera o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima obuhvaćenim EU sustavima kvalitete, nacionalnim sustavima kvalitete ili ekološkim proizvodima te o njihovim posebnim značajkama i osobinama
 • informiranje potrošača o vjerodostojnosti, visokim standardima dobrobiti životinja ili zaštite okoliša koji su vezani uz navedene sustave kvalitete
 • širiti informacije o nutritivnim i za zdravlje važnim aspektima proizvoda, uključujući specifične znanstvene i stručne spoznaje.

Prihvatljivi korisnici:

a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta)

b) skupine proizvođača koji sudjeluju u nacionalnim sustavima kvalitete “Dokazana kvaliteta”

c) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju.

Prihvatljivi korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača (udruženje), u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, ili kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji članovi sudjeluju u sustavima ekološke proizvodnje u skladu s Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, odnosno sustavima kvalitete u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Da bi korisnik bio prihvatljiv za sufinanciranje, nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti su u sklopu nove suradnje korisnika odnosno novih aktivnosti postojećih korisnika za:

 1. organizaciju sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 2. sudjelovanje korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
 3. organizacije radionica, seminara i konferencija
 4. sudjelovanje korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
 5. izradu promotivnih materijala
 6. izradu, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge
 7. zakup oglasnog prostora
 8. informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Troškovi prihvatljivi u sklopu sektorskih intervencija nisu prihvatljivi u sklopu ove intervencije.

Visina potpore: do 30.000 eura godišnje po korisniku, ali ne više od 100.000 eura u programskom razdoblju

Intenzitet potpore: 70% prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 1.176.470,00 EUR

Cilj intervencije je poticanje suradnje, povezivanje istraživanja i poljoprivredne prakse te bolja razmjena informacija o postojećim i novim procesima, postupcima i tehnologijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda te svemu ostalom što doprinosi specifičnim ZPP ciljevima, što će utjecati na bolju učinkovitost resursa i proizvodnju većeg broja proizvoda s dodanom vrijednošću.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine (osnovane nakon 1.1.2023.) koje se sastoje od najmanje dva partnera, a koji mogu uključivati fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća, priznate proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te druge fizičke i pravne osobe relevantne za provedbu inovativnih projekata (isključujući javnopravna tijela i LAG-ove).

Uvjeti prihvatljivosti:

 • Najmanje jedan partner operativne skupine je upisan u Upisnik poljoprivrednika.
 • Partneri trebaju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju partnera (odgovornu osobu) koji će podnijeti zahtjev za potporu u ime operativne skupine.
 • Operativna skupina u obvezi je izraditi projektni plan. Kvalitetu projektnog plana operativne skupine ocjenjuje Ocjenjivački odbor.
 • Korisnik/odgovorna osoba operativne skupine je u obvezi nakon sklapanja ugovora o financiranju te prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu dostaviti Izvješće o provedbi projekta/završno izvješće Upravljačkom tijelu koje će ga javno objaviti u svrhu diseminacije rezultata projekta.
 • Rezultat projekta kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo.
 • Projekt mora doprinositi najmanje jednom od 9 specifičnih ZPP ciljeva (članak 6. Uredbe (EU) 2021/2115).

Inovativni projekt temelji se na interaktivnom inovacijskom modelu koji sadržava sljedeća ključna načela:

 1. razvoj inovativnih rješenja usmjerenih na potrebe poljoprivrednika ili šumara uz istodobno rješavanje interakcija u cijelom lancu opskrbe ako je to korisno;
 2. povezivanje partnera s komplementarnim znanjima, kao što su poljoprivrednici, savjetnici, istraživači, poduzeća ili nevladine organizacije, u ciljanim kombinacijama koje su najprikladnije za ostvarenje ciljeva projekta i
 3. suodlučivanje i sukreiranje tijekom trajanja cijelog projekta.

Projekt se odnosi na (najmanje) jednu od sljedećih tema:

 • bioekonomija
 • prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena
 • prilagodba poljoprivredne proizvodnje i upravljanje poljoprivrednim resursima
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova
 • razvoj novih agrotehničkih metoda za smanjenje ugljičnog otiska
 • konzervacijska poljoprivreda
 • prilagodba poslovanja mladih poljoprivrednika na zahtjeve digitalizacije.

Osim navedenih tema, prihvatljivi su i projekti koji se odnose na ostale teme koje ispunjavaju specifične ciljeve ZPP i ciljeve EIP-a.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
 • Potpora se dodjeljuje na razdoblje od najviše pet godina.

Prihvatljivi troškovi

 • tekući troškovi (troškovi plaća)
 • izravni troškovi provedbe projekta (izravni troškovi mogu biti npr. agrotehničke usluge koje izvode vanjski izvođači (kao npr. usluga oranja, podrivanja, rigolanja, roto drljanja, ravnanja, tanjuranja, frezanja), a iskazuju se po jedinici površine na kojoj su obavljene navedene usluge; trošak jednogodišnjeg sadnog materijala, troškovi gnojiva, troškovi potrošne laboratorijske opreme koji su izravno povezani s provedbom projekta i koji nisu navedeni u neizravnim troškovima, troškovi usluga provedbe analiza i sličnih troškova izravno vezanih za provedbu projekta)
 • troškovi putovanja
 • dnevnice (isključivo za javna tijela)
 • neizravni troškovi

Kupnja dugotrajne materijalne imovine, redovne aktivnosti bilo kojeg partnera operativne skupine, troškovi nastali na projektima koji su već u tijeku te samostalna istraživanja, nisu prihvatljiva u sklopu ove intervencije.

Pojednostavljene mogućnosti financiranja koristit će se isključivo za sljedeće kategorije troškova:

 • neizravni troškovi
 • putni troškovi
 • dnevnice (isključivo za javna tijela)

Sva ostala plaćanja moraju biti potkrijepljena računima i dokumentima koji dokazuju plaćanje ili dokumentima ekvivalentne dokazne vrijednosti.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • broj partnera u operativnoj skupini upisanih u Upisnik poljoprivrednika
 • komplementarnost partnera operativne skupine i njihova relevantnost za ciljeve
 • konkretna uloga poljoprivrednih proizvođača/prerađivača u projektu
 • izvedivost plana provedbe projekta
 • očekivani rezultati projekta
 • primjenjivost rezultata projekta
 • informiranje drugih poljoprivrednika o projektu tijekom i nakon provedbe projekta.

Intenzitet potpore  – 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore – od 30.000 EUR do 200.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR): 5.100.000

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Cilj ove intervencije je osigurati bolju integraciju poljoprivrednih proizvođača u poljoprivredno-prehrambeni lanac čime će se osigurati veća konkurentnost poljoprivrednih proizvođača na lokalnom tržištu, a potrošačima proizvodi s dodanom vrijednošću.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su EIP operativne skupine (osnovane nakon 1.1.2023.) koje se sastoje od najmanje sedam partnera, a koji mogu uključivati fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine od 3.000 do 100.000 EUR SO, priznate proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te druge fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci, javnopravna tijela te LAG-ovi.

Uvjeti prihvatljivosti:

 • Najmanje pet partnera operativne skupine je upisano u Upisnik poljoprivrednika.
 • Partneri trebaju sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju partnera (odgovornu osobu) koji će podnijeti zahtjev za potporu u ime operativne skupine.
 • Kratak lanac opskrbe je lanac opskrbe koji ne sadrži više od jednog posrednika između proizvođača i krajnjeg potrošača.
 • Posrednik je subjekt koji kupuje poljoprivredne proizvode od partnera operativne skupine koji su proizvođači poljoprivrednih proizvoda s ciljem daljnje prodaje krajnjim potrošačima (trgovina na malo, ugostiteljski objekti u skladu s člankom 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) i slično)
 • Krajnji potrošač je fizička osoba koja poljoprivredni proizvod kupuje radi osobne potrošnje, a nikako radi daljnje prodaje ili prerade radi daljnje prodaje.
 • Lokalno tržište je tržište u radijusu 100 kilometara od gospodarstava (radijus uključuje sjedište gospodarstva, poljoprivredne površine i objekte za preradu) s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade do krajnjeg potrošača (isključujući internetsku prodaju).

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.
 • Potpora se dodjeljuje na razdoblje od najviše tri godine.

Prihvatljivi troškovi

 • tekući troškovi
 • izravni troškovi provedbe projekta (npr. kupnja/zakup kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih montažnih/pokretnih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda; zakup poslovnog prostora; oprema za prostor za maloprodaju (rashladna/izložbena vitrina, vage, fiskalna blagajna i slično); novo gospodarsko vozilo za prijevoz tereta (kombi, pick-up ili lako gospodarsko vozilo); izrada web stranice za internetsku prodaju poljoprivrednih proizvoda partnera operativne skupine i slično)
 • troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama
 • promotivne aktivnosti
 • neizravni troškovi

Pojednostavljene mogućnosti financiranja koristit će se isključivo za sljedeće kategorije troškova:

 • neizravni troškovi
 • putni troškovi
 • dnevnice (isključivo za javna tijela)

Sva ostala plaćanja moraju biti potkrijepljena računima i dokumentima koji dokazuju plaćanje ili dokumentima ekvivalentne dokazne vrijednosti.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • broj partnera poljoprivrednika
 • ciljani sastav operativne skupine (komplementarnost partnera)
 • zastupljenost proizvoda u operativnoj skupini
 • doprinos bioekonomiji i zaštiti okoliša
 • izvedivost plana provedbe projekta
 • očekivani rezultati projekta
 • primjenjivost rezultata projekta.

Intenzitet potpore  –100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore – od 30.000 EUR do 100.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR) – 2.488.235

Vrsta dodjele potpore – bespovratna sredstva

Cilj ove intervencije je udruživanje poljoprivrednih proizvođača s manjom proizvodnjom u proizvođačke organizacije, što će im olakšati izlazak na tržište i doprinijeti njihovoj konkurentnosti na tržištu.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • Pravne osobe mogu biti registrirane u Sudski registar najduže 3 godine prije podnošenja zahtjeva za priznavanje proizvođačke organizacije.
 • Proizvođačka organizacija mora imati najmanje 7 članova.
 • Proizvođačka organizacija mora predati poslovni plan za petogodišnje razdoblje, navodeći jasne ciljeve organizacije.
 • Javna potpora za provedbu ove intervencije može se dodijeliti istoj proizvođačkoj organizaciji samo jednom u programskom razdoblju 2023. – 2027.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje proizvođačkim organizacijama prvih pet godina od priznavanja za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana koje doprinose ostvarenju barem jednog od slijedećih ciljeva:

a) prilagodba proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta

b) zajedničko plasiranje proizvoda na tržište uključujući pripremu za prodaju, centralizaciju prodaje i ponude kupcima na veliko

c) određivanje zajedničkih pravila o proizvodnji, posebno u pogledu ubiranja plodova i dostupnosti

d) razvoj poslovnih i marketinških vještina te olakšavanje inovativnih procesa i digitalizacije.

Financijski dio poslovnog plana mora sadržavati troškove potrebne za realizaciju prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana, a koji su ograničeni na:

 1. administrativni troškovi
 2. troškovi najma, režija i uređenja prostora
 3. troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište (koncentriranja proizvoda)
 4. troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
 5. kupnja informatičke opreme i tehnologije
 6. trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 7. troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • broj članova proizvođačke organizacije (prednost proizvođačke organizacije s većim brojem članova)
 • vrijednost godišnje utržene proizvodnje (prednost proizvođačke organizacije s većom vrijednosti utržene proizvodnje)
 • indeks razvijenosti JLS (prednost proizvođačkoj organizaciji čija većina članova ima sjedište/prebivalište na području JLS s nižim indeksom razvijenosti)
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (prednost proizvođačkoj organizaciji čija većina članova je uključena u sustav kvalitete)

Iznos potpore izračunava se na osnovu vrijednosti godišnje utržene proizvodnje proizvođačke organizacije od dana priznavanja te iznosi:

 • u 1. godini 10% od utržene proizvodnje;
 • u 2. godini 9% od utržene proizvodnje;
 • u 3. godini 8% od utržene proizvodnje;
 • u 4. godini 7% od utržene proizvodnje;
 • u 5. godini 6% od utržene proizvodnje.

Isplata zadnje rate izvršit će se nakon provjere pravilne provedbe poslovnog plana proizvođačke organizacije.

Za proizvođačke organizacije koje su priznate u vremenskom razdoblju kraćem od godine dana prije objave natječaja, iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju u skladu s datumom priznavanja proizvođačke organizacije.

Za proizvođačke organizacije koje su priznate u vremenskom razdoblju dužem od godine dana prije objave natječaja, iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije tijekom godine dana prije objave natječaja.

Visina potpore – ne može prelaziti 50.000 EUR godišnje bez obzira na stvarni obračun moguće potpore

Alokacija UKUPNO (EUR) – 5.294.117,50

Uključivanjem lokalnog stanovništva/dionika u pripremu i provedbu LRS LAG-a u skladu s principom odozdo prema gore („botom-up“) doprinosi se provedbi održivog razvoja ruralnog područja Republike Hrvatske. U pripremi i provedbi LRS LAG-a, lokalno stanovništvo/dionici imaju mogućnost izravnog utjecaja na poboljšavanje uvjeta, odnosno kvalitete života u ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici

 • kod odabira LAG-ova korisnici su LAG-ovi
 • kod provedbe LRS nakon odabira LAG-ova za razdoblje 2023.-2027. korisnici su fizičke i pravne osobe koje su podnijele prijavu na LAG natječaj

Prihvatljivi projekti

Kod provedbe LRS, prihvatljivi projekti su projekti koje je LAG odredio u LAG intervenciji i LAG natječaju.

Provedba projekata je prihvatljiva u svim naseljima na području LAG-a (kod infrastrukturnih projekata u naseljima do 25.000 stanovnika).

Prihvatljivi troškovi

 • LAG-ovima su prihvatljivi troškovi tekućih troškova i animacije te projekata suradnje
 • korisnicima na LAG natječaju su prihvatljivi troškovi projekta koje je LAG odabrao

Uvjeti prihvatljivosti

Da bi se LAG odabrao za financiranje u programskom razdoblju 2023. – 2027. morat će, između ostalog, obuhvaćati cjelovito, zemljopisno kontinuirano i izravno povezano ruralno područje najmanje 5 JLS-ova (LAG-ovi koji nisu odabrani u razdoblju 2014.-2020. mogu obuhvaćati područje najmanje 4 JLS) koje ima od 10.000 do 150.000 stanovnika, a tijela LAG-a koja donose odluke u vezi izrade i provedbe LRS moraju imati zastupljene predstavnike sve tri interesne skupine (gospodarski, civilni, javni), a niti jedna interesna skupina ne smije imati više od 50% glasačkih prava.

Korisnici, da bi ostvarili potporu na LAG natječaju, morat će između ostalog imati prebivalište/sjedište/podružnicu unutar područja LAG-a.

Intenzitet potpore za tekuće troškove i animaciju iznosi 100% prihvatljivih troškova, a intenzitet potpore za projekte koji su odabrani na LAG  natječaju intenzitet potpore iznosi od 40% do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta ovisno o intervenciji iz LRS LAG-a i odredbama iz Uredbe (EU) 2021/2115.

Najviša vrijednost potpore po projektu koji se prijavljuje na LAG natječaj iznosi do 200.000 eura, a najviša vrijednost projekta koji se prijavljuje na LAG natječaj iznosi 300.000 eura (bez PDV-a).

Svrha stručnog osposobljavanja i prijenosa znanja o održivim praksama, agro-okolišna pitanja i inovacije od vitalne su važnosti za promicanje gospodarskog rasta i razvoja ruralnih područja u Hrvatskoj. Viša razina obrazovanja pridonijet će podizanju produktivnosti i konkurentnosti te ekološkoj učinkovitosti poljoprivrednih gospodarstava.

Intervencija je namijenjena prvenstveno poljoprivrednicima koji žele unaprijediti svoja znanja, koji žele usvajanjem novih znanja i inovacija modernizirati i tehnološki unaprijediti proizvodni proces na poljoprivrednom gospodarstvu sa ciljem veće ekonomske učinkovitosti i ekološke održivosti samog gospodarstva. Intervencija će s dodatnom pažnjom biti usmjerena ka mladim poljoprivrednicima.

Aktivnosti uključuju različite podintervencije kao što su:

 1. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) za obvezne zakonske zahtjeve (klima, okoliš, ekološka poljoprivreda, IPM, biogospodarstva, genetskih izvora, antimikrobne rezistencije te dobrobit životinja s posebnim naglaskom na izradu uravnoteženog i kvalitetnog hranidbenog obroka koji će osim utjecaja na dobrobit životinja imati utjecaj i na smanjenje emisije stakleničkih plinova)
 2. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) u vezi uspostave kratkih lanaca opskrbe
 3. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) za mlade poljoprivrednike
 4. Demonstracijske aktivnosti i demo farme (proizvodni pogoni, reprezentativna poljoprivredna gospodarstva, primijenjene, inovativne i digitalne tehnologije i slično)
 5. Studijske grupe (poljoprivrednici, savjetnici) – razmjena znanja i inovacija
 6. Tematske i /ili inovativne skupine
 7. Studijska putovanja

Demonstracijske aktivnosti provode se u svrhu očuvanja konkurentne poljoprivredne proizvodnje, povećanja atraktivnosti bavljenja poljoprivredom, energetske učinkovitosti, primjene mjera ublažavanja klimatskih promjena, zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti i drugih prioritetnih ciljeva poput primjene inovacija. Osmišljene su kao nadopuna tečajevima, odnosno prikazivanje primjene novih tehnologija u praksi, primjerice prikaza očuvanja bioraznolikosti u praksi ili specifičnih tehnika. Demonstracijske aktivnosti provode se na poljoprivrednom gospodarstvu koji je primjer dobre prakse i primjenjuje najsuvremenije tehnologije, održive i inovativne prakse i/ili ima sve uvjete za prikaz suvremenih tehnologija, održivih i inovativnih praksi. Demonstracijske aktivnosti mogu se održati na poljoprivrednim usjevima ili nasadima, proizvodnim/preradbenim pogonima ili objektima za dopunske djelatnosti sukladno procijenjenim potrebama i dostupnim uvjetima za njihovu organizaciju.

Organizirane demonstracijske aktivnosti na demo farmama provoditi će se najmanje 2 puta godišnje, a broj demo farmi neće biti manji od 25 na razini Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici:

Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115.

Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva.

Godišnji program osposobljavanja odobrava Upravljačko tijelo koji će bit ocjenjen na temelju kvalitete i sadržaja svakog ponuđenog tečaja.

Potpora se ne odnosi na tečajeve poduke ili osposobljavanja koji čine sastavni dio uobičajenih obrazovnih programa i koji su dio redovitog obrazovanja na srednjoškolskoj i višoj razini.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi za pripremu i provedbu programa strukovnog osposobljavanja i usavršavanja, seminara i radionica, demonstracijskih aktivnosti (plaće zaposlenika, putni troškovi i dnevnice za predavače)
 • troškovi demo farme povezani s tehnologijom poljoprivredne proizvodnje koja je odabrana kao tema prijenosa znanja (troškovi poljoprivrednih inputa, radni sati radnika, troškovi specifične opreme, troškovi analiza poljoprivrednih proizvoda (fizikalno kemijske analize plodova i sl.)
 • troškovi za pripremu i izradu materijala za osposobljavanje i demonstracijske aktivnosti (nastavna sredstva i oprema potrebna za provedbu)
 • trošak prostora gdje se održava strukovno osposobljavanje i usavršavanje i demonstracijske aktivnosti te moguće osvježenje
 • trošak nabave ili razvoja informatičkih sustava i alata za pružanje osposobljavanja i edukacija za online edukacije, licence itd
 • ugovaranje vanjskih stručnjaka
 • troškovi za sudionike tečaja/edukacija/demonstracijskih aktivnosti (troškovi puta, troškovi smještaja) isplaćuju se pružateljima usluga
 • agencijske usluge u svrhu organizacije tečajeva/edukacija/demonstracijskih aktivnosti.

Polaznicima će se isplatiti propisani troškovi po završetku programa stručnog osposobljavanja. Koristit će se pojednostavljene opcije troškova.

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 17.647.058,75 EUR

Savjetodavne usluge koje mogu pružiti prilagođeni i pravovremeni savjet o specifičnim pitanjima slijedeći ad hoc zahtjeve su ključni element prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, prehrambeno – prerađivačkoj industriji i šumarstvu. Provedba ove intervencije će poticati upotrebu odgovarajućih inovacija, a isto tako pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u ispunjavanju obaveza.

 1. Pružanja savjeta u skladu s člankom 15 (2) i (4) – podintervencije:
 • Metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1 )- pružanje savjetodavnih usluga
 • Savjetovanje u sklopu zakonskih obveza (agrookolišne mjere i ekološka poljoprivreda, dobrobit životinja)
 • Savjetovanje mladih poljoprivrednika
 • Savjetovanje o modernizaciji i konkurentnosti
 • Savjetovanje šumoposjednika
 • Savjetovanje o specifičnim zahtjevima ZPP
 • Savjeti o ostalim potrebama poljoprivrednika i novim izazovima

Metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1) u središte stavlja korisnika, poljoprivrednika, kojemu savjetodavac prenosi svoja znanja, iskustva, informacije i inovacije kojima raspolaže. U jedinici vremena radi se sa jednom osobom što proces savjetovanja čini skupim ali je i primjerena educiranost. Savjetovanje se provodi u uredu ili korisnikovom poljoprivrednom gospodarstvu gdje educirani savjetodavac može korisniku prikazati i pojedinu vještinu vezanu uz određenu proizvodnju.

Podintervencije su namijenjene svim poljoprivrednicima, a posebna pozornost posvetit će se mladim poljoprivrednicima (do 41 godine starosti) koji nemaju formalno obrazovanje vezano uz poljoprivredu. Tehnološke teme iz bilinogojstva i stočarstva povezat će se s osnivanjem i upravljanjem poljoprivrednim gospodarstvom, marketingom i tržištem, standardima EU (okoliš, zdravlje, higijena), osnovama poljoprivrednog računovodstva, energetskom učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije, diverzifikacijskim aktivnostima na poljoprivrednom gospodarstvu i održivim upravljanjem hranjivim tvarima, uvjetima zapošljavanja i obvezama poslodavaca vezano za zdravlje ljudi i zaštitu na radu, udruživanjima i slično. Neće se zanemariti i specifična područja ZPP-a.

Kroz ovu intervenciju savjetnici će informirati poljoprivrednike o digitalizaciji javnih usluga te će ih savjetovati i educirati o mogućnostima korištenja digitalnih javnih usluga primjerenih njihovom poslovanju. Sustav e- savjetnik će sadržavati i bazu agoklimatskih podataka, slika i drugih podataka s polja i nasada, i u realnom vremenu. Ti podaci biti će dostupni poljoprivredniku, a ujedno će i ti podaci uz stručno znanje savjetnika biti jedan od alata za provođenje ove intervencije (savjetovanja). Na osnovi tih podataka moći će se raditi detaljne i ciljane preporuke za zaštitu bilja kao i održivu gnojidbu te omogućiti donošenje pravovremenih odluka.

 1. Edukacija savjetnika

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane Natječajem za teme i područja definirana člankom 15. točkom 4 Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća.

Savjeti moraju biti nepristrani, a savjetnici odgovarajuće kvalificirani i odgovarajuće osposobljeni te ne smiju biti u sukobu interesa. Savjeti moraju biti povjerljivi.

Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici na poljoprivrednim gospodarstvima te privatni šumoposjednici.

Korisnik izrađuje Godišnji plan provedbe koji odobrava Upravljačko tijelo.

Prihvatljivi troškovi

 1. troškovi za stručne osobe/savjetnike: plaće, putni troškovi i smještaj za stručne osobe/savjetnike b) troškovi za vanjske usluge organizacije tečajeva i ad-hoc tečajeva
 2. troškovi za pripremu i izradu materijala za savjetovanje (kao što su laboratorijske analize, licence programskih paketa, setovi podataka i sl.)
 3. troškovi najma prostora (lokacije) gdje se održava savjetovanje (u slučaju grupnog savjetovanja)
 4. indirektni troškovi.

Za vanjsko organiziranje tečajeva:

 1. trošak sudjelovanja na tečaju osposobljavanja (kotizacija i sl.)
 2. putni troškovi, smještaj i dnevnice za savjetnike koji sudjeluju na tečaju.

Ako za određene visoko specijalističke teme ne postoji institucija na razini Republike Hrvatske koja bi mogla organizirati vanjski tečaj prihvatljive su i druge pravne/fizičke osobe koje su kompetentne pružiti uslugu.

Za ad-hoc tečajeve:

 1. trošak stručnih osoba/predavača: plaće/naknade, putni troškovi, dnevnice predavača
 2. materijalni troškovi: troškovi izrade nastavnih planova i programa, troškovi za pripremu materijala za obuku (nastavni materijali i oprema potrebna za obuku) i troškovi evaluacije
 3. putni troškovi, smještaj i troškovi dnevnica za savjetnike
 4. troškovi usluga: najam (dvorane, tehničke opreme i sl.), prevoditeljske usluge, administrativni troškovi, itd.

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 17.647.058,75 EUR

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.