Prostorni podaci i servisi

Sukladno Strategiji Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020., Strateškom planu Nacionalne infrastrukture prostornih podatka za razdoblje 2017. – 2020. i Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) evidentirana je kao subjekt NIPP-a, sa obvezom da se prostorni podaci iz nadležnosti institucije omogućuju zainteresiranoj javnosti za pretraživanje, pregled i preuzimanje. Sukladno navedenoj obvezi Agencija za plaćanja omogućuje pregledavanje i dohvaćanje prostornih podataka iz ARKOD sustava svim zainteresiranim korisnicima.

Prostorni podaci se mogu pregledavati putem standardiziranih prostornih web servisa za pregled (WMS) i direktno preuzimati kao datoteke u geopackage formatu. Direktno preuzimanje geopackage datoteka je omogućeno za cjelokupni obuhvat ARKOD parcela za područje Republike Hrvatske, a podaci su dostupni za stanje ARKOD parcela koji se osvježavaju jednom tjedno i arhivski podaci s stanjem na dan 31.12. WMS servisom se omogućava pregled i informacija o prostornim podacima, a upitom na isti dohvaća se izbornik slojeva unutar ARKOD – WMS skupine podataka.

WMS servisi ARKOD skupine podataka:

https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Prostorni podaci se mogu preuzeti i putem WFS servisa (OGC standard), a kako bi se omogućili pravni uvjetni za korištenje usluge potrebno je prethodno popuniti Zahtjev za pristup podacima putem mrežne usluge preuzimanja i dostaviti ga Agenciji za plaćanja. Temeljem zaprimljenog i odobrenog zahtjeva i postavkama na informatičkoj infrastrukturi Agencije, definirati će se opseg i detaljnije specifikacije usluge preuzimanja prostornih podataka.

WFS servisi ARKOD skupine podataka:

https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wfs?request=getCapabilities

ZAHTJEV ZA PRISTUP PODACIMA PUTEM MREŽNE USLUGE PREUZIMANJA

ARKOD – WMS/WFS skupina podataka obuhvaća prostorne podatke (slojeve) iz ARKOD sustava, a određeni slojevi se osvježavaju:

  • tjedno: ARKOD, Obilježja krajobraza, Ekološki značajne površine i Zaštitni pojasevi oko vodotoka RH.
  • na zahtjev: Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (ANC), Vinogorja, Travnjaci visoke prirodne vrijednosti i Okolišno osjetljivi travnjaci
  • jednokratno: arhivski ARKOD s stanjem na dan 31.12.

Detaljnije informacije dostupnih slojeva su dostupne putem xml datoteke kao odgovor na GetCapabilities upit, a u nastavku teksta je uključen i opisni sadržaj o slojevima kroz naslove.

Za konkretnije razumijevanje atributa koji se dohvaćaju upitom na GetFeatureInfo dostupne su i informacije o istima u tabličnoj formi na dolje navedenim linkovima, a za sve ostale informacije i upite dostupna je kontakt adresa prostorni.podaci@apprrr.hr

Interpretacija atributa
Šifrarnik

ARKOD

ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. ARKOD parcele predstavljaju neprekinute površine poljoprivrednog zemljišta koje obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirane s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz Priloga I. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 17/2018). Upis poljoprivrednog zemljišta – vektorizacija ARKOD poligona provodi se metodom fotointerpretacije poljoprivrednog zemljišta na DOF podlogama u mjerilu 1:5000 u podružnicama Agencije za plaćanja, iskaza poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaz o vlasništvu ili posjedu. ARKOD podaci koriste se unutar IAKS sustava za praćenje potpora vezanih uz površine, a što se tehnički provodi godišnjim popunjavanjem Jedinstvenog zahtjeva kroz AGRONET aplikaciju. Promjene na ARKOD podacima provode se: na zahtjev poljoprivrednika koji je dužan prijaviti promjene u roku od 30 dana od njihova nastanka, zahtjeva vlasnika zemljišta (nesuglasnog i neinformiranog), prilikom zanavljanja DOF-a (godišnja dinamika 50% teritorija države), temeljem rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu, brze terenske provjere, rješenja poljoprivredne inspekcije, provedbom vizualne provjere, rezultata kontrole kvalitete ARKOD-a i administrativne odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

ARKOD trenutni podaci – obuhvaćaju trenutno stanje prostornih podataka ARKOD parcela.

ARKOD arhivski podaci – obuhvaćaju setove vektorskih podataka od uspostave sustava od 2011. godine, a podaci su kreirani sa stanjem na dan 31. prosinca.

OBILJEŽJA KRAJOBRAZA

Obilježja krajobraza su sastavni dijelovi ARKOD parcele, a nalaze se na poljoprivrednom zemljištu ili na granicama ARKOD parcele, nastali su prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću, a mogu biti:

poligonski – šumarak, jezerce (lokva)
linijski – drvored, živica, jarak, suhozid
točkasti – pojedinačna stabla

Funkcije obilježja krajobraza su: fizičke (zaštita od erozije vjetra i vode), biološke (staništa za biljne i životinjske vrste, koridori između različitih zona koji omogućavaju kretanje životinjskih vrsta i sjemena) i kulturne (vizualne karakteristike krajolika i povijesno nasljeđe). Elementi sloja obilježja krajobraza važni su poljoprivrednicima jer su preuzeli obvezu njihovog čuvanja i održavanja.

EKOLOŠKI ZNAČAJNE POVRŠINE

Ekološki značajne površine (EZP) su površine koje se koriste za provedbu „zelenih praksi“, među kojima razlikujemo stabilne i povremene EZP elemente. Stabilni elementi EZP su: obilježja krajobraza, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma, rubni pojasevi duž vodotoka i stajaćih voda te površine pod kulturama kratkih ophodnji na kojima se ne primjenjuje gnojidba niti uporaba zaštitnih sredstva. Za stabilne EZP elemente postoji obveza definiranja posebnog vektorskog sloja jer se oni kroz vrijeme ne mijenjaju i mogu se koristiti u kombinaciji s ARKOD podacima, dok se povremeni mogu svake godine seliti prema potrebama poljoprivrednika. Smisao primjene EZP površina je zaštita prirode gdje se od većih poljoprivrednika (više od 15 ha oranica) zahtijeva osiguranje najmanje 5% ovakvih površina. Za preračunavanje i konverziju EZP elemenata koristi se tablica faktora konverzije i ponderacije sukladno Uredbi (EU) br. 1307/2013.

Prostorni podaci koji su dostupni putem WMS servisa prikazuju stabilne elemente ekološki značajnih površina: pojedinačna stabla, drvored, živica, jarak, suhozid, šumarak, lokva, pojasevi duž rubova šume i zaštitni pojasevi duž vodotoka.

PODRUČJA S PRIRODNIM ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA

Područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima definirana su Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (NN 34/15, 65/15, 91715 i 19/17) i razvrstavaju se na sljedeće kategorije:

Gorsko planinsko područje – GPP
Područje sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO
Područje s posebnim ograničenjima – PPO

Obuhvat područja definiran je granicama jedinica lokalne samouprave, a prema pripadnosti ARKOD parcela unutar područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima (ANC područja). Poljoprivrednici na navedenim područjima mogu ostvarivati kriterije odabira potpore za Mjeru 13 – Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima.

Podaci o obuhvatu ANC područja u sustavu se jedanput godišnje usklađuju sa najnovijim stanjem sukladno podacima iz Registra prostornih jedinica, dok se pojedinačno označavanje provodi dinamički prilikom generiranja/ažuriranja ARKOD podataka prema poslovnom pravilu da ARKOD parcela dobije ANC status ukoliko je u preklopu sa ANC slojem sa 50% ili više svoje površine.

TRAVNJACI VISOKE PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Podaci o travnjacima velike prirodne vrijednosti izvorno su u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, gdje su se definirala područja prostiranja. Kako ovi podaci imaju direktan utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju s obzirom na specifične obveze i rokove kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati kako bi ostvarili prava na potpore odlučeno je da će ovi podaci biti prikazani unutar izvora prijavljenih od strane Agencije za plaćanja. Područja obuhvata travnjaka velike prirodne vrijednosti, definirana su prema granicama jedinica lokalne samouprave, a popis se redovito nalazi kao sastavni dio Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja. Unutar sloja razlikuju se sljedeće regije – Mediteranska, Brdsko planinska, Kontinentalno nizinska, za koje su propisani različiti načini postupanja s obzirom na vrijeme i učestalost košnje. Kod označavanja ARKOD parcela u odnosu na pripadnost sloju travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV sloju) primjenjuje se pravilo da površina ARKOD parcele mora biti jednako ili više od 50% u preklopu te joj se tada pridružuje TVPV atribut.

OKOLIŠNO OSJETLJIVI TRAJNI TRAVNJACI

Okolišno osjetljivi trajni travnjaci (OOT) predstavljaju definirana područja Karte staništa RH u okviru Ekološke mreže – NATURA 2000 od strane Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Podaci su predstavljani u vektorskom formatu kao poligoni proglašenog područja. Za ove površine propisane su posebne mjere zaštite i provedbe poljoprivredne aktivnosti, tako da se jednom definirani trajni travnjaci ne smiju prenamijeniti u druge vrste korištenja. Ako korisnik okolišno-osjetljivi travnjak prenamjeni ili privede oranici ili voćnjaku, dužan ga je vratiti u prvobitno stanje, osim kod iznimno opravdanog slučaja podnošenja zahtjeva prije planiranog zahvata i dobivanja odobrenja nadležnog tijela za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu. Prema unaprijed određenim pravilima prostornog preklopa, ARKOD parcela poprima vrijednost pripadnosti okolišno osjetljivim trajnim travnjacima ukoliko se ista nalazi u preklopu sa slojem okolišno osjetljivih trajnih travnjaka jednako ili više od 30% površine.

ZAŠTITNI POJASEVI OKO VODOTOKA

Zaštitni pojasevi oko vodotoka određuju identificirane ARKOD parcele na kojima se u svrhu očuvanja vodotoka od zagađenja uzrokovanog nitratnim gnojivima, II. Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 60/17) propisuju mjere zabrane korištenja gnojiva u odnosu na tip vodotoka i nagib. Područja su definirana temeljem sloja vodotoka službenih podataka Državne geodetske uprave: Temeljne topografske baze (TTB) i Digitalnog modela reljefa (DMR) podataka za određivanje područja na nagibima i ARKOD podataka Agencije za plaćanja.
Unutar ARKOD podataka dodijeljeni su atributi koji određuju na kojoj se udaljenosti od ruba korita ne smije primjenjivati gnojidba.

Prostorni podaci koji su dostupni putem WMS servisa prikazuju odabrane ARKOD parcele koje se nalaze unutar vodozaštitnih pojaseva na udaljenostima:

  • od 3m (od vanjskog ruba korita vodotoka šireg od 5m),
  • 10m (za terene sa nagibom većim od 10%, na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka) i
  • 20 metara od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode.

VINOGORJA

Vinogorja – prema prirodnim uvjetima za uzgoj vinove loze, područje Republike Hrvatske dijeli se na: zone, regije, podregije, vinogorja i vinogradarske položaje. Ova podjela temelji se na administrativnim granicama gradova i općina iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10,145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), a njihove granice vidljive su u ARKOD sustavu. Otoci su navedeni kao cjeline bez navođenja gradova i općina na njihovom prostoru. Podjela vinogorja na vinogradarske položaje se, osim prema administrativnoj podjeli gradova i općina, temelji i na specifičnostima tih položaja.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.