Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb,
  • na broj fax-a: +385 1 6002 851
  • elektroničkom poštom na: info@apprrr.hr ili maja.stokanovic@apprrr.hr
  • donijeti osobno u Pisarnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • imenovani službenik za informiranje u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je viši stručni savjetnik-specijalist za informativne i međunarodne poslove – Maja Stokanović
  • imenovani službenik za zaštitu osobnih podatka u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je – Mislav Octenjak

Savjetovanje s javnošću

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u djelokrugu svog rada u 2019. godini ne donosi zakone i podzakonske propise, niti opće akte i druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Stoga, u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu.

Vezani dokumenti

1 Zahtjev za pristup informacijama
2 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije
Politika zaštite privatnosti korisnika APPRRR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin