Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge 

Pravilnik o provedbi Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge (NN 25/2024)

Cilj Programa je dodjela potpore za izostanak prihoda zbog nemogućnosti bavljenja svinjogojskom proizvodnjom uslijed naređenih mjera koje su na snazi zbog kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge sukladno relevantnim regulativama i mjerama kontrole bolesti, odnosno nemogućnosti držanja svinja. Proizvođači svinja na čijem objektu  nije moguće držati svinje ne mogu ostvarivati prihod od svinjogojske proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su subjekti, fizičke ili pravne osobe koje uzgajaju rasplodne svinje i/ili proizvode tovne svinje, na objektu/objektima korisnika je utvrđeno uginuće uslijed afričke svinjske kuge i/ili je provedeno usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske, te nisu u mogućnosti držati svinje.

Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu na temelju Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/457, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 23. studenoga 2023. godine i Pravilnika o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 141/23.).

Korisnik potpore dužan je nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja.

Ukoliko korisnik ne obnovi svinjogojsku proizvodnju dužan je povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete.

Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele potpore korisnik potpore dužan je držati životinje na odgovarajući način u odnosu na bio sigurnosne mjere.

Korisnici potpore koji ne ispune obvezu propisanu Pravilnikom obvezuju se vratiti ukupan iznos potpore dodijeljene na temelju ovoga Pravilnika i Programa.

Iznos potpore utvrđuje se sukladno proizvodnom potencijalu gospodarstva, a na temelju broja usmrćenih i/ili uklonjenih te uginulih svinja na gospodarstvu.

U izračunu iznosa potpore iznos gubitka temeljem broja rasplodnih svinja na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi sa jediničnim iznosom od 2,18 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

U izračunu iznosa potpore iznos gubitka na temelju broja tovljenika na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi iznosom od 0,36 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

Broj dana nemogućnosti držanja svinja iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka započinje danom provedbe naređenih mjera usmrćivanja i/ili uklanjanja svinja te završava datumom izdavanja rješenja Državnog inspektorata o dozvoljenoj repopulaciji objekta i ne može biti veći od 365 dana.

U slučaju uslužnog tova utvrđenog temeljem zapisnika veterinarskog inspektora, prihvatljivom korisniku ne može se isplatit više od 25 % utvrđenog iznosa gubitka.

Popis prihvatljivih korisnika za razdoblje nemogućnosti držanja svinja od 26. lipnja 2023. godine do 1. veljače 2024. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavljuje u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika na svojim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr) odnosno do 12. ožujka 2024. godine.

Popis prihvatljivih korisnika za razdoblje nemogućnosti držanja svinja nakon 1. veljače 2024. godine Agencija za plaćanja objavljuje do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje počevši od 15. svibnja 2024. godine.

U roku od 15 dana od objave Popisa prihvatljivih korisnika, zainteresirani korisnici trebaju dostaviti Izjavu o prihvaćanju prava i obveza, koja je objavljena na ovoj stranici te ju ovjeriti potpisom (i pečatom za pravne osobe) na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge«.

Napominjemo da će nakon objave Popisa prihvatljivih korisnika, Agencija za plaćanja na ovim stranicama objaviti obrazac Izjave o prihvaćanju prava i obveza.

Ovjerom Izjave o prihvaćanju prava i obveza korisnik potvrđuje da:

– je upoznat s odredbama Programa i Pravilnika

– su podaci navedeni u Izjavi točni i istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– nije ostvario potporu na temelju Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/457, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 23. studenoga 2023. godine

– se obvezuje da će nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja

– se obvezuje, ukoliko ne obnovi svinjogojsku proizvodnju, povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete

– se obvezuje nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele potpore držati životinje na odgovarajući način u odnosu na bio sigurnosne mjere.

U slučaju da korisnik ne dostavi Izjavu o prihvaćanju prava i obveza u roku, smatra se da isti nije prihvatio prava i obveze te mu potpora neće biti isplaćena.

Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

– Odluku s konačnim popisom korisnika koji su prihvatili pravo ostvarivanja potpore i preuzimanja obaveza na temelju koje vrši isplatu sredstava ili

Odluku s konačnim popisom korisnika koji nisu prihvatili prava i obveze i ne ostvaruju pravo na isplatu potpore.

Ove Odluke dostavljaju se korisnicima poštom preporučeno s povratnicom i na njih se može podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava sukladno članku 144. Zakona o poljoprivredi.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2023/2391 оd 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L 2391, 5. 10. 2023.).

Popis-prihvatljivih-korisnika

Izjava o prihvaćanju prava i obveza

Zahtjev-za-upis-u-evidenciju-korisnika-zajedničke-organizacije-tržišta

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.