Popis intervencija u sektoru pčelarstva

Intervencija obuhvaća dvije aktivnosti:

Aktivnost a) Edukacija pčelara i prikupljanje i obrada podataka o pčelarima

Cilj aktivnosti je povećati specifična znanja i vještine potrebne pčelarima za uspješno pčelarenje.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su pčelari i organizacije pčelara.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva
 • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje pčelarima za:

 • edukaciju pčelara za zvanje: pčelar, senzorski analitičar ili apiterapeut po programima u trajanju od minimalno 20 sati po završenom pojedinačnom stupnju edukacije

Potpora se dodjeljuje organizacijama pčelara za:

 • organiziranje stručnih predavanja i radionica
 • troškove operativnog prikupljanja i obrade podataka za Evidenciju pčelara i pčelinjaka

Načela kriterija odabira

Visina potpore

 • – prije mogućeg umanjenja minimalno 133,00 EUR, prosječno 908 EUR u 2023., te 928 EUR u ostalim godinama provedbe

Alokacija UKUPNO (EUR) – 787.344,00

 

Aktivnost b) Izrada i tisak informativnih materijala, izrada i održavanje mrežnih stranica pčelarskih organizacija i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim manifestacijama s tematikom pčelarstva

Cilj aktivnosti je poboljšati protok informacija i omogućiti prijenos znanja prema pčelarima.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje organizacijama pčelara za:

 • izradu i tisak informativnog materijala
 • izradu mrežnih stranica
 • tisak i dostavu stručnih časopisa
 • izradu sustava informiranja na platformama
 • sudjelovanje predstavnika pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Prije mogućeg umanjenja minimalno 133,00 EUR, a prosječno 8.875,14 EUR u 2023., te 8.950,52 EUR u ostalim godinama provedbe

Alokacija UKUPNO (EUR) – 580.803,86

Cilj ove intervencije je modernizacija pčelarstva sufinanciranjem nabave novih pomagala, pribora i opreme koju koriste pčelari. 

Prihvatljivi korisnici: 

Prihvatljivi korisnici su pčelari.  

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva  

Ostali uvjeti prihvatljivosti:  

Prihvatljivi troškovi 

Potpora se dodjeljuje pčelarima za nabavu: 

 • – košnica i prateće opreme 
 • – opreme za vrcanje i pakiranje meda 
 • – opreme za topljenje i obradu voska te pripremu satnih osnova 
 • – opreme za prikupljanje i obradu cvjetnog praha 
 • – opreme za prikupljanje propolisa, pčelinjeg otrova i matične mliječi 
 • – opreme za pripremu hrane za pčele 
 • – opreme koja se koristi u uzgoju pčela 
 • – zaštitne opreme u pčelarstvu 
 • – opreme za zaštitu pčela od krađe i grabežljivaca 
 • – ostalih pomagala i opreme u pčelarskoj proizvodnji 

Načela kriterija odabira 

Visina potpore  

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a prosječno 1.088 EUR u 2023., te 1.018 EUR u ostalim godinama provedbe 

Alokacija UKUPNO (EUR) – 10.285.000,00 

Cilj ove intervencije je kontroliranje i suzbijanje štetnika i bolesti pčelinjih zajednica. 

Prihvatljivi korisnici: 

Prihvatljivi korisnici su pčelari.  

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva  

Ostali uvjeti prihvatljivosti:  

Prihvatljivi troškovi 

Potpora se dodjeljuje pčelarima za nabavu: 

 • VMP i 
 • VMP i kiselina 

Načela kriterija odabira 

Visina potpore  

Maksimalni iznos potpore je 3,54 EUR po košnici u 2023. godini, 3,42 EUR u 2024., 3,32 EUR u 2025., 3,22 EUR u 2026. te 3,12 EUR u 2027. godini  

Alokacija UKUPNO (EUR) – 2.654.000,00 

Cilj ove intervencije je sufinanciranje troškova kupnje opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica te podupiranje aktivnosti pčelarskih organizacija za provedbu organizacije smještaja selećih pčelinjaka radi što većeg iskorištenja potencijala pčelinje paše.  

Prihvatljivi korisnici: 

Prihvatljivi korisnici su pčelari i organizacije pčelara.  

Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva  
 • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske 

Ostali uvjeti prihvatljivosti:  

Prihvatljivi troškovi 

Potpora se dodjeljuje za: 

 • nabavu nove opreme koja se koristi u selećem pčelarstvu i 
 • troškove provedbe organizacije smještaja selećih pčelinjaka 

Načela kriterija odabira 

Visina potpore  

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 133,00 EUR, a prosječni iznos po košnici procjenjuje se na 5,00 EUR u 2023., 5.06 EUR u 2024., 5,00 EUR u 2025., 4,96 EUR u 2026., te 4,90 EUR u 2027. godini. 

Alokacija UKUPNO (EUR) – 2.292.340,00 

Cilj ove intervencije je sufinanciranje utvrđivanja kvalitete i botaničkog podrijetla meda, ali i drugih pčelinjih proizvoda, kao i analize na ostatke štetnih tvari u medu i/ili vosku.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su pčelari.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

– ispitivanje meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla za najviše 3 uzroka meda prema jednom ili više sljedećih parametara po uzorku:

 • udio vode
 • električna vodljivost
 • količina hidroksimetilfurfurala (HMF)
 • aktivnost dijastaze
 • melisopalinološka analiza i
 • senzorska analiza

– ispitivanje drugih pčelinjih proizvoda utvrđivanjem kvalitete prema jednom ili više sljedećih parametara za najviše 3 uzorka istog proizvoda, po uzorku:

 • pčelinji vosak, patvorine i/ili spore uzročnika bolesti pčela
 • pelud: suha tvar, sadržaj bjelančevina
 • propolis: suha tvar u tinkturi
 • matična mliječ: 10-HDA, mikrobiološka slika i
 • pčelinji otrov: melitin, bjelančevine i senzorička

– ispitivanje ostataka kontaminanata u medu i/ili pčelinjem vosku za najviše 3 uzorka za koje je moguće provesti ispitivanje prema jednom ili više sljedećih parametara:

 • teški metali (po metalu): olovo, kadmij, živa
 • ostaci pesticida i
 • ostaci veterinarskih lijekova

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Iznos potpore iznositi će 282,34 EUR po aktivnosti u 2023. godini, te 286,00 EUR po aktivnosti u drugim godinama provedbe.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 11.440,00

Cilj ove intervencije je očuvanje i obnavljanje pčelinjeg fonda.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su uzgajivači pčelinjih matica.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • uzgajivači pčelinjih matica koji su ažurirani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i Registar uzgajivača matica te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica u skladu s odobrenim uzgojnim programom

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

 • prodaja selekcioniranih matica pčela i
 • laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica u svrhu selekcije

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Procjenjuje se da će iznos potpore iznositi 7.858,08 EUR po uzgajivaču matica u 2023. godini, te 7.960 EUR u drugim godinama provedbe.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 1.984.904,00

Javni natječaj za podnošenje prijava za prikupljanje i odabir projekata istraživačkih programa u području pčelarstva

Cilj ove intervencije je financiranje jednogodišnjih i višegodišnjih projekata primjenjenih istraživanja u pčelarstvu, relevantnih za poboljšanje uvjeta pčelarenja.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su znanstveno-istraživačke institucije.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Uvjeti prihvatljivosti bit će propisani Javnim pozivom.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

 • Trajna dobra (nova oprema)
 • Potrošni materijal
 • Putne troškove i dnevnice
 • Troškove osoblja
 • Opće troškove (režije)
 • Dogovorene troškovi

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Prosječni iznos potpore procjenjuje se na 8.252,78 EUR u 2023., 8.754,24 EUR u 2024., 8.626,24 EUR u 2025., 8.350,24 EUR u 2026., te 8.666,24 EUR u 2027. godini

Alokacija UKUPNO (EUR) – 213.248,70

Cilj ove intervencije je istraživanje tržišta, promocija i komunikacija prema javnosti o sektoru pčelarstva i pčelinjim proizvodima, s posebnim naglaskom na informiranje i edukaciju potrošača kroz različite vidove medijskih aktivnost.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su pčelari, organizacije pčelara i proizvođačke organizacije u sektoru pčelarstva

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • pčelari ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za godinu podnošenja zahtjeva
 • organizacije pčelara upisane u Registar udruga Republike Hrvatske
 • proizvođačke organizacija u sektoru pčelarstva – pravne osobe kojima je priznat status proizvođačke organizacije u skladu s posebnim propisom o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje za:

 • – administrativni i materijalni troškovi te troškovi istraživanja tržišta
 • – troškovi izrade web stranica za promociju pčelinjih proizvoda
 • – troškovi izrade tiskanih i medijskih materijala za promotivne aktivnosti
 • – troškovi pripreme i provedbe medijskih aktivnosti za informiranje i edukaciju potrošača

Načela kriterija odabira

Visina potpore

Minimalni iznos potpore po korisniku prije mogućeg umanjenja iznosi 133,00 EUR, a maksimalni iznos potpore iznosi 2.268,58 EUR u 2023. godini, te 2.298 EUR u drugim godinama provedbe.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 229.211,76

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.