Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivredni proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

Potporom iz ovoga Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju.

Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Izmjena Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda (NN 56/2023

Zahtjev za potporu podnosi se od 29. svibnja do 20. lipnja 2023. godine, isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom „Mjera 1. Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda“.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te udovoljavaju jednom od navedenih uvjeta:

a) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“

b) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa i/ili Odjeljak 0 – Opće aktivnosti, SANTE djelatnost „CS“ i „PP“, te kao glavnu djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/07) (u daljnjem tekstu: NKD) imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.11. Prerada i konzerviranje mesa, 10.12. Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13. Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

c) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, a koji u 2022. godini imaju evidentiran otkup mlijeka od primarnih proizvođača ili upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla s opisom djelatnosti „prerada mlijeka na gospodarstvu“

d) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.31. Prerada i konzerviranje krumpira, 10.32. Proizvodnja sokova od voća i povrća, 10.39. Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

e) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani, s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.41. Proizvodnja ulja i masti, 10.61. Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.81. Proizvodnja šećera.

Podnositelj iz točke c) upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, koji prerađuje isključivo mlijeko proizvedeno na vlastitom gospodarstvu mora imati u Jedinstvenom registru domaćih životinja u 2022. godini upisana grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina.

Podnositelji iz točaka d) i e) ovoga članka koji prerađuju isključivo vlastite poljoprivredne proizvode moraju imati evidentirane površine u ARKOD evidenciji.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže:

  • presliku posljednje izdane Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku ili drugi prikladan dokaz o razvrstavanju prema NKD-u izuzev podnositelja iz iz točaka a) i c)
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)
  • dokaz o upisu u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata izuzev podnositelja iz točaka a), b) i c).

Uz Zahtjev podnositelj također prilaže:

  • preslike računa za nabavku energenata izuzev prirodnog plina i električne energije koji se koriste za prihvatljivu djelatnost u objektima u kojima se vrši prihvatljiva djelatnost za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine i za razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine, te dokaze o plaćanju istih.

Podnositelji navedeni pod točkama d) i e) izuzev onog koji prerađuje vlastite poljoprivredne proizvode uz Zahtjev prilažu:

  • ukoliko nije obveznik poreza na dobit, dokaz iz razdoblja prihvatljivog za potporu u vidu preslika ulaznih računa i/ili otkupnih blokova poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013) sukladno djelatnosti prema NKD-u, ili
  • ukoliko je obveznik poreza na dobit, kartice robno-materijalnog knjigovodstva iz razdoblja prihvatljivog za potporu iz kojih je razvidan ulaz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 sukladno djelatnosti prema NKD-u te njihovo stavljanje u preradu.

Svi podnositelji su uz Zahtjev dužni putem elektroničke pošte na e-mail adresu: trgovinske.mjere@apprrr.hr u čijem naslovu je naveden naziv i OIB podnositelja dostaviti sljedeće:

  • ispravno popunjenu Tablicu izračuna iznosa potpore
  • za potporu u Mjeri 1. geotagirane fotografije trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev.

Količine energenata za izračun prihvatljivog troška su isključivo količine nabavljene od vanjskih dobavljača koje je prihvatljiv korisnik potrošio kao krajnji potrošač. Količine nabavljene od strane dobavljača koji je dio istog poduzetnika kao i prihvatljiv korisnik, te cijene po jedinici energenata nabavljene od istih ne uzimaju se u obzir pri izračunu prihvatljivog troška.

Najviši iznos potpore po korisniku ne prelazi 50 % prihvatljivih troškova i ne može biti veći od 2.000.000,00 eura po poduzetniku.

Potpore dodijeljene na temelju odjeljka 2.4. Privremenog kriznog okvira zbrajaju se s potporama dodijeljenima na temelju odjeljka 2.1. Privremenog kriznog okvira pod uvjetom da se ne prijeđe ukupan iznos od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

UPUTE I OBRASCI_MJERA 1

Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda (NN 28/2023

Zahtjev za potporu podnosi se od dana stupanja na snagu Pravilnika do 31. ožujka 2023. godine, isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom „Mjera 2. Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda“.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te udovoljavaju jednom od navedenih uvjeta:

a) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“.

b) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa i/ili Odjeljak 0 – Opće aktivnosti, SANTE djelatnost „CS“ i „PP“, te kao glavnu djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/07) (u daljnjem tekstu: NKD) imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.11. Prerada i konzerviranje mesa, 10.12. Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13. Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi.

c) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, a koji u 2022. godini imaju evidentiran otkup mlijeka od primarnih proizvođača ili upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla s opisom djelatnosti „prerada mlijeka na gospodarstvu“. Podnositelj upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, koji prerađuje isključivo mlijeko proizvedeno na vlastitom gospodarstvu mora imati u Jedinstvenom registru domaćih životinja u 2022. godini upisana grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina.

d) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.31. Prerada i konzerviranje krumpira, 10.32. Proizvodnja sokova od voća i povrća, 10.39. Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća. Podnositelji koji prerađuju isključivo vlastite poljoprivredne proizvode moraju imati evidentirane površine u ARKOD evidenciji.

e) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani, s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.41. Proizvodnja ulja i masti, 10.61. Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.81. Proizvodnja šećera. Podnositelji koji prerađuju isključivo vlastite poljoprivredne proizvode moraju imati evidentirane površine u ARKOD evidenciji.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže:

a) presliku posljednje izdane Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku izuzev podnositelja navedenih kod prihvatljivim korisnicima pod točkama a) i c).

b) popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili

c) popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

d) popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)

e) dokaz o upisu u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata izuzev podnositelja navedenih pod prihvatljivim korisnicima pod točakama a), b) i c).

Uz Zahtjev podnositelj također prilaže preslike računa i dokaze o plaćanjuza opskrbu električnom energijom i/ili prirodnim plinom koji se koriste za prihvatljivu djelatnost na mjernim mjestima poslovnih jedinica koje se odnose na objekte u kojima se vrši prihvatljiva djelatnost za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, te za razdoblje od 1. veljače do 31. prosinca 2022. godine.

Podnositelji navedeni u prihvatljivim korisnicima pod točkama d) i e), izuzev onog koji prerađuje vlastite poljoprivredne proizvode uz Zahtjev dodatno prilažu:

a) ukoliko nije obveznik poreza na dobit, dokaz iz razdoblja prihvatljivog za potporu u vidu preslika ulaznih računa i/ili otkupnih blokova poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013) sukladno djelatnosti prema NKD-u, ili

b) ukoliko je obveznik poreza na dobit, kartice robno-materijalnog knjigovodstva iz razdoblja prihvatljivog za potporu iz kojih je razvidan ulaz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 sukladno djelatnosti prema NKD-u te njihovo stavljanje u preradu.

Svi podnositelji su uz Zahtjev dužni putem elektroničke pošte na e-mail adresu: trgovinske.mjere@apprrr.hr u čijem naslovu je naveden naziv i OIB podnositelja dostaviti sljedeće:

a) ispravno popunjenu Tablicu izračuna iznosa potpore

b) geotagirane fotografije obračunskih mjernih mjesta s jasno vidljivim identifikacijskim brojem mjernog mjesta povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev.

Količine energenata za izračun prihvatljivog troška su isključivo količine nabavljene od vanjskih dobavljača koje je prihvatljiv korisnik potrošio kao krajnji potrošač. Količine nabavljene od strane dobavljača koji je dio istog poduzetnika kao i prihvatljiv korisnik, te cijene po jedinici energenata nabavljene od istih ne uzimaju se u obzir pri izračunu prihvatljivog troška.

Najviši iznos potpore po korisniku ne prelazi 50 % prihvatljivih troškova i ne može biti veći od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

UPUTE I OBRASCI MJERA 2

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.