Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

Pravilnik o provedbi Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje (NN 91/23)

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte

IZJAVA-o-primljenim-potporama

Zahtjev za Mjeru 6. Potpora sektoru pčelarstva

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu subjektima koji se bave proizvodnjom u osjetljivim sektorima stočarstva (govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva, peradarstva, konjogojstva i pčelarstva) i biljne proizvodnje (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, sjemena povrća i sjemenskog kukuruza) kako bi se ublažilo iznimno veliko povećanje cijene inputa proizvodnje, dok istovremeno cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda iz predmetnih sektora ne prati u potpunosti rast troškova.

Potporom iz ovoga Programa nastoji se nadoknaditi dio porasta troškova proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava, čime se posljedično nastoji zadržati postojeća razina zaposlenosti i spriječiti poremećaji u opskrbi, kako prerađivačkog sektora, tako i krajnjih potrošača proizvodima navedenih sektora.

Mjere u okviru Programa u sektoru stočarstva:

Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva

– Podmjera 1.1. Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka

– Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele

– Podmjera 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

– Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

– Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

– Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi

– Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja

Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva

Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

Mjere u okviru Programa u sektoru biljne proizvodnje:

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja

Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe

Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. Iznimno podnositelji zahtjeva Mjere 6., a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji podnose Zahtjev na obrascu ,,Zahtjev za potporu za Mjeru 6″.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže:

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima,

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)

Uz Zahtjev potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz svinja. Prihvatljivi dokaz je Međunarodni tovarni list (CMR) na kojem je jasno naznačen broj izvezenih grla te težina istih iz koje se može utvrditi da pripadaju u kategoriju tovnih svinja.

Uz Zahtjev potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla peradi koja su isporučena u izvoz priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz peradi. Prihvatljivi dokaz je Međunarodni tovarni listu koji sadrži podatke o datumu i mjestu isporuke i Veterinarskom certifikatu za izvoz ili Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje za iznos iz kojeg je vidljiv broj kljunova i mjesto utovara kljunova proslijeđenih u izvoz/iznos na klanje u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine.

Uz Zahtjev potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti kljunova kokoši nesilica priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju o provedenom cijepljenju kokoši nesilica protiv Newcastle bolesti u 2022. godini. Prihvatljivi dokaz iz stavka 10. ovog članka je Potvrda ovlaštene veterinarske organizacije ili registrirane veterinarske službe o provedenoj vakcinacija protiv Newcastle bolesti peradi u 2022 godini ili račun o provedenoj vakcinaciji protiv Newcastle bolesti u 2022. godini.

Obrasce objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama www.apprrr.hr

Po popunjavanju Zahtjeva podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev i prateću dokumentaciju na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d,10 000 Zagreb, s naznakom: ,,Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima biljne i stočarske proizvodnje.

 Prihvatljivi korisnici

Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Potpora na temelju Programa ne dodjeljuje se poduzetnicima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

– osobe, subjekte ili tijela posebno navedene u pravnim aktima kojima se izriču te sankcije

– poduzetnike koji su u vlasništvu ili pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU ili

– poduzetnike koji djeluju u sektorima na koje se primjenjuju sankcije koje je donijela EU, u mjeri u kojoj bi se potporom ugrozili ciljevi odgovarajućih sankcija.

Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 1. Potpora sektoru govedarstva su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom u sektoru govedarstva (proizvodnjom mlijeka, proizvodnjom u sustavu krava tele te proizvodnjom tovne junadi). Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) upis grla u Jedinstveni registar držanih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ).

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.1. Potpora sektoru svinjogojstva – uzgoj krmača su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja uzgajaju krmače. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine imati evidentirane krmače u JRDŽ,

d) na gospodarstvu u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine imati registriran promet svinja,.

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja proizvode tovne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine isporučili su tovne svinje s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili u izvoz/iznos.

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja su isporučila perad na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi i/ili u izvoz/iznos u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi).

Prihvatljivi korisnici potpore u Podmjeri 3.2. Potpora za proizvodnju jaja su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom jaja.

Korisnici koji se bave proizvodnjom konzumnih jaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Upisnik farmi kokoši nesilica.

Korisnici koji se bave proizvodnjom jaja za rasplod moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi).

Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave uzgojem ovaca i koza. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) upis grla u JRDŽ.

Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 5. Potpora sektoru konjogojstva su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave uzgojem konja. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) upis grla u JRDŽ.

Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 6. Potpora sektoru pčelarstva su pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu.

Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri 7. i 8. Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika,

b) imati evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu pod nasadima voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2022. godinu.

Prihvatljivi korisnici potpore u Mjeri 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom sjemenskog kukuruza i sjemena povrća. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika,

b) upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i registrirani za proizvodnju sjemena,

c) imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena kukuruza i sjemena povrća pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu

d) imaju uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva

f) podnijeli su Jedinstveni zahtjev za 2022. godinu za površine na kojima je korisnik uzgajao sjemenski kukuruz i sjeme povrća u 2022. godini.

g) imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu.

Uvjeti prihvatljivosti grla/kljunova/pčelinjih zajednica

Za potporu u Podmjeri 1.1 Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka su prihvatljiva ženska grla koja:

– su upisana u JRDŽ,

– pripadaju skupini mliječnih ili kombiniranih pasmina,

– dolaze s gospodarstava koja isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su gospodarstva upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat,

– nalaze se na gospodarstvu na dan 1.4.2023. godine, te u 18 mjeseci koji prethode tom datumu imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u.

Za potporu u Podmjeri 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele su prihvatljiva ženska grla koja:

– su upisana u JRDŽ,

– pripadaju skupini mesnih ili kombiniranih pasmina,

– dolaze s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, gospodarstva nisu upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat,

– iznimno u slučaju skupine mesnih pasmina goveda prihvatljiva su grla koja dolaze s gospodarstava koja isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su gospodarstva upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat,

– nalaze se na gospodarstvu na dan 1.4.2023. godine, te u 18 mjeseci koji prethode tom datumu imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u.

Za potporu u Podmjeri 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi su prihvatljiva muška i ženska grla koja:

– imaju evidentirano izlučenje na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz/iznos prema podacima evidentiranim u JRDŽ u razdoblju od 01.04.2022. do 01.04.2023. godine,

– nisu mlađa od 12 niti starija od 30 mjeseci u trenutku izlučenja,

– su prisutna na gospodarstvu najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana izlučenja,

– sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Za potporu u Podmjeri 2.1. Potpora uzgajivačima krmača je prihvatljiv broj krmača utvrđen temeljem u JRDŽ prijavljenog broja svinja u prometu u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine dijeljenog s brojem 5, a koji ne može biti veći od prosječnog broja krmača evidentiranih u JRDŽ u istom razdoblju.

 Za potporu u Podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su prihvatljiva grla tovnih svinja koja su:

– isporučena s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili u izvoz/iznos u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine,

– imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ na klanje i/ili izvoz/iznos,

– u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja pripadaju u kategorije T1 ili T2 za grla isporučena na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili su evidentirana na Međunarodnom tovarnom listu kao tovne svinje.

Za potporu u Podmjeri 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi su prihvatljivi kljunovi peradi u proizvodnji mesa koji su:

– s farmi upisanih u JRDŽ

– isporučeni na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi i/ili su evidentirana na Međunarodnom tovarnim listu koji sadrži podatke o datumu i mjestu isporuke i Veterinarskom certifikatu za izvoz ili Svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje za iznos iz kojeg je vidljiv broj kljunova i mjesto utovara kljunova proslijeđenih u izvoz/iznos na klanje u razdoblju od 1.4.2022. do 1.4.2023. godine.

Za potporu u Podmjeri 3.2. Potpora za proizvodnju jaja su prihvatljivi kljunovi:

– kokoši nesilica evidentirani u Upisniku farmi kokoši nesilica pri Ministarstvu poljoprivrede na dan 1.4.2023. godine,

– kljunovi peradi u proizvodnji rasplodnih jaja s farmi upisanih u JRDŽ nad kojima je u 2022. godini provedena vakcinacija protiv Newcastle bolesti peradi.

Za potporu u Mjeri 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva su prihvatljiva ženska grla:

– koja su upisana u JRDŽ,

– koja se na dan 1.4.2023. nalaze na gospodarstvu i starija su od 12 mjeseci.

Broj prihvatljivih grla na gospodarstvu ovisan je o broju ukupno rođene janjadi/jaradi u 12 mjeseci koji prethode datumu 1.4.2023. i upisanih u JRDŽ. Broj prihvatljivih grla ovaca/koza predstavlja ukupan broj janjadi/jaradi, pri čemu broj prihvatljivih grla ne može biti veći od broja ženskih grla koja se nalaze na gospodarstvu na dan 1.4.2023. i starija su od 12 mjeseci.

Za potporu u Mjeri 5. Potpora sektoru konjogojstva su prihvatljiva ženska grla konja:

– koja su upisana u JRDŽ,

– koja se na dan 1.4.2023. nalaze na gospodarstvu, starija su od 36 mjeseci te u prethodnih 18 mjeseci imaju registrirano oždrebljenje u JRDŽ.

Za potporu u Mjeri 6. Potpora sektoru pčelarstva su prihvatljive pčelinje zajednice koje su upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu.

Uvjeti prihvatljivosti hektara u sektorima biljne proizvodnje

Najmanja površina po jednoj biljnoj vrsti voća ili povrća prihvatljiva za potporu u Mjeri 7. Programa iznosi 0,5 ha, a najveća površina po jednoj vrsti voća ili povrća prihvatljiva za potporu mjeri 7. Programa iznosi 5 ha. Najmanja površina prihvatljiva za potporu u Mjeri 7. Programa za cvijeće, ljekovito i aromatično bilje iznosi 0,5 ha po jednoj vrsti cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, a može se promatrati i zbirno na način da površina na kojoj se uzgaja skupina biljnih vrsta cvijeća ili skupina ljekovitog i/ili aromatičnog bilja iznosi najmanje 0,5 ha. Najveća površina po jednoj vrsti ili skupni biljnih vrsta cvijeća, ljekovitog i/ili aromatičnog bilja prihvatljiva za potporu Mjeri 7. Programa iznosi 5 ha.

U Mjeri 8. Programa za potporu je prihvatljivo prvih 50 ha poljoprivrednih površina na kojima je korisnik potpore uzgajao šećernu repu u 2022. godini prema podacima s Jedinstvenog zahtjeva za 2022. godinu.

Za potporu u Mjeri 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća prihvatljive su sve poljoprivredne površine na kojima je korisnik potpore uzgajao sjemenski kukuruz i sjeme povrća, a prema podacima evidentirane godišnje prijave proizvodnje sjemena kukuruza i sjemena povrća pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za 2022. godinu.

Iznos potpore

Jedinični iznos potpore određuje se raspodjelom predviđenog financijskog iznosa unutar mjere/podmjere navedenog u  Programu, a razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih grla/kljunova/pčelinjih zajednica/prihvatljivih površina za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za:

– Podmjeru 1.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.2. do 80,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.3. do 65,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.2. do 15,00 eura po grlu,

– Podmjeru 3.1. do 0,02 eura po kljunu,

– Podmjeru 3.2. do 0,30 eura po kljunu,

– Mjeru 4. do 10,00 eura po grlu,

– Mjeru 5. do 100,00 eura po grlu,

– Mjeru 6. do 3,00 eura po pčelinjoj zajednici,

– Mjeru 7. najviše 200,00 eura po hektaru,

– Mjeru 8. najviše  400,00 eura po hektaru,

– Mjeru 9. najviše 574,00 eura po hektaru.

Potpora se dodjeljuje u skladu s odjeljkom 2.1. točkom 62. Privremenog kriznog okvira u obliku izravnih bespovratnih sredstava. Najviši iznos potpore po jednom poduzetniku ne može premašiti iznos propisan odjeljkom 2.1. točkom 62. Privremenog kriznog okvira. Potpora iz Programa zbraja se s potporama odobrenim na temelju  Privremenog kriznog okvira sukladno odredbama istog. Potpora iz Programa može se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

Ako se nakon zaprimanja svih pristiglih zahtjeva koji zadovoljavaju kriterije za potporom, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, iznos potpore po korisniku razmjerno će se umanjiti unutar pojedine mjere.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.