Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijena energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini

Pravilnik o provedbi programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini (NN 46/2024)

IZJAVA za M1 i M2

Tablica izračuna potpore za M1

Tablica izračuna potpore za M2

Upute za popunjavanje Tablice izračuna M1-ENERGENTI

Upute za popunjavanje Tablice izračuna M2-ENERGENTI

Upute za prikupljanje geotagiranih fotografija

Zahtjev-za-upis-u-evidenciju-korisnika-zajednicke-organizacije-trzista-1

Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka.

Potporom iz Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnja.

Mjere u provedbi Programa:

Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije;

Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije

Prihvatljivi korisnici potpore:

Prihvatljivi korisnici potpore u obje mjere su mikro, mala i srednja poduzeća, te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

a) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II – Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“;

b) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak II – Meso peradi i lagomorfa i/ili Odjeljak 0 – Opće aktivnosti, SANTE djelatnost „CS“ i „PP“, te kao glavnu djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.11. Prerada i konzerviranje mesa, 10.12. Prerada i konzerviranje mesa peradi, 10.13. Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi;

c) Upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, a koji u 2023. godini imaju evidentiran otkup mlijeka od primarnih proizvođača ili upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla s opisom djelatnosti „prerada mlijeka na gospodarstvu“;

d) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.31. Prerada i konzerviranje krumpira, 10.32. Proizvodnja sokova od voća i povrća, 10.39. Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća;

e) Upisana u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata te pripadaju u kategoriju objekta koji obavlja djelatnost proizvodnje, prerade i prometa hrane ne-životinjskog podrijetla i mješovite hrane te dodataka prehrani, s naznakom opisa djelatnosti objekta „prerada“ i/ili „proizvodnja“, te kao glavnu djelatnost prema NKD-u imaju na razini razreda jednu od sljedećih djelatnosti: 10.41. Proizvodnja ulja i masti, 10.61. Proizvodnja mlinskih proizvoda, 10.81. Proizvodnja šećera;

Podnositelji iz točke c) upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi koji prerađuje isključivo mlijeko proizvedeno na vlastitom gospodarstvu mora imati u Jedinstvenom registru držanih životinja u 2023. godini upisana grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina.

Podnositelji iz točaka d) i e) koji prerađuju isključivo vlastite poljoprivredne proizvode moraju imati evidentirane površine u ARKOD evidenciji.

Prihvatljivi troškovi i iznos potpore:

Prihvatljivim troškovima smatraju se isključivo troškovi energenata vezani izravno za aktivnosti prerade i ne uključuju troškove vezane za: fizičku manipulaciju sirovina i prerađenih proizvoda, njihovo skladištenje, troškove uredskih prostora, distributivnih skladišta, distribuciju proizvoda općenito i troškove prodajnih prostora prerađenih proizvoda.

Količine energenata za izračun prihvatljivog troška su isključivo količine nabavljene od vanjskih dobavljača koje je prihvatljiv korisnik potrošio kao krajnji potrošač. Količine nabavljene od strane dobavljača koji je dio istog poduzetnika kao i prihvatljiv korisnik, te cijene po jedinici energenata nabavljene od istih ne uzimaju se u obzir pri izračunu prihvatljivog troška.

Potpore dodijeljene Mjeri 2. zbrajaju se s potporama dodijeljenima u Mjeri 1. pod uvjetom da se ne prijeđe ukupan iznos od 4.000.000,00 eura po poduzetniku. Ako se nakon zaprimanja zahtjeva koji udovoljavaju propisanim uvjetima za dobivanje potpore, utvrdi da je ukupni iznos zahtjeva veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu, iznos potpore po korisniku proporcionalno će se umanjiti.

Svi iznosi potpore moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova.

Mjera 1.

Za Mjeru 1. prihvatljivi troškovi na temelju kojih se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije, dok se za Mjeru 2. prihvatljivi troškovi izračunavaju se na temelju povećanja troškova prirodnog plina i/ili električne energije.

Najviši iznos potpore po korisniku u Mjeri 1. ni u jednom trenutku ne smije prelaziti 50% prihvatljivog troška, a ukupni iznos potpore ne može biti veći od 2.250.000,00 eura po poduzetniku.

Mjera 2.

U izračunu prihvatljivog troška za Mjeru 2, za razdoblje od 01. rujna 2022. godine, količina prirodnog plina ili električne energije korištena za izračun prihvatljivog troška ne može biti veća od 70% potrošnje korisnika u istom razdoblju 2021. godine.

Najviši iznos potpore po korisniku u Mjeri 2. ni u jednom trenutku ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova, a ukupni iznos potpore ne može biti veći od 4.000.000,00 eura po poduzetniku.

Način i rokovi podnošenja Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev):

Zahtjev se popunjava putem AGRONET-a, zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Pri popunjavanju Zahtjeva podnositelj je dužan u ZIP datoteci na AGRONET-u za svaku odabranu mjeru iz ovoga Pravilnika priložiti:

a) presliku Izvatka iz obrtnog registra ili drugi prikladan dokaz o razvrstavanju prema NKD-u ukoliko je podnositelj fizička osoba u PDF formatu ili presliku posljednje izdane Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku ukoliko je podnositelj pravna osoba u PDF formatu, izuzev prihvatljivih korisnika potpore koji su definirani točakama a) i c);

b) dokaz o upisu u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u PDF formatu, izuzev prihvatljivih korisnika potpore koji su definirani točakama a), b) i c);

c) ispravno popunjenu Tablicu izračuna iznosa potpore u XLSX ili XLS formatu;

d) geotagirane fotografije s jasno vidljivim brojevima prijavljenih obračunskih mjernih mjesta/trošila povezanih s prihvatljivom djelatnosti, na koje se odnosi Zahtjev u JPG, JPEG ili PNG formatu. U slučaju tehničkih problema i odstupanja između stvarnih lokacija obračunskih mjernih mjesta i GPS lokacija na geotagiranim fotografijama podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti u PDF formatu, potpisanu i ovjerenu izjavu kojom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuje stvarnu adresu obračunskih mjernih mjesta/trošila;

e) preslike računa za nabavku energenata i njihove specifikacije iz kojih se jasno vidi na koja obračunska mjerna mjesta se odnose računi i kolika je potrošnja trošila za svako prijavljeno obračunsko mjesto u objektima u kojima se vrši prihvatljiva djelatnost za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine i za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u PDF formatu;

f) ovjerene potvrde dobavljača energenata da su sva potraživanja prema njemu podmirena od strane podnositelja u PDF formatu;

g) ako je tijekom prihvatljivog razdoblja došlo do zamijene plombe ili brojila kod obračunskih mjernih mjesta povezanih s prihvatljivom djelatnosti, podnositelj je dužan priložiti i potvrdu dobavljača ili izvođača o izvršenim radovima i zamjeni plombi u PDF formatu.

Zahtjev i na računalu popunjenu Izjavu podnositelj je dužan ispisati, ovjeriti potpisom za fizičke osobe i dodatno pečatom ako se radi o pravnoj osobi te dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini« u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika odnosno do 05. svibnja 2024. godine.

Podnositelji koji nemaju pristup AGRONET-u dužni su prije popunjavanja Zahtjeva na računalu popuniti, ispisati i potpisom te pečatom za pravne osobe ovjeriti obrazac Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta te ga dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta«.

Po upisu podnositelja u Evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta Agencija za plaćanja odobrit će pristup podnositelju u AGRONET te mu putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu na obrascu Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta dostaviti korisničko ime i zaporku pomoću kojih pristupa AGRONET-u.

Obrasci Tablice izračuna iznosa potpore, Izjave i Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta nalaze se na poveznicama iznad ovog teksta.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.